NAZIM HESAPLAR

İşletmelerde, bazan mevcut alacak ve borçlarla ilgili olmayan işlemlere de rastlanır. Bu işlemleri muhasebeleştirmek üzere kullanılan hesaplara “Nazım hesaplar” yani düzenleyici hesaplar denilir. Örneğin; Tahsile verilen bir senet Nazım hesaplara alınır. Çünkü senet tahsil edilmedikçe gerçek bir borç ve alacağı ifade etmez. O halde bir işletmenin veya bir Bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen ve müşteri adına yapılan işlemlerin yazıldığı hesaplar Nazım Hesaplar’dır. Nazım Hesaplarda karşılıklı iki hesap bulunur. Ve tutarları birbirine denktir, eşittir. Örneğin; bir ticaret evine diğer bir işletmeden emanet olarak bir miktar mal gönderilirse bu malın aktifle bir ilgisi bulunmadığı gibi karşılığında gerçek borç da yoktur. Bu gibi işlemler Nazım kayıtlarla muha sebeleştirilir, ayrı bir yardımcı defterde yürütülür.

Bankalarda bu hesaplara genellikle; Borçluları şehir içinde veya başka bir şehirde olup tahsil için müşteriler tarafından bırakılan senetler, Bankaca açılan kredilerin teminatı olarak kabul edilen kıymetler (Altın, senet, esham ve tahvilât gibi), Muhafaza edilmek üzere Bankaya bırakılan menkul kıymetler (esham ve tahvilât gibi), Hatırlanmasında ve izlenmesinde yarar görülen işlemler ve belgeler kaydedilir. Nazım Hesapların toplam ve bakiyeleri daima kendi arasında bir eşitlik halindedir. Yani bu hesaplar bilançonun aktif ve pasif kısımlarında aynı miktarlarla görülürler ve en sona yazılırlar.

Tahsile verilmiş olan bir senedin muhasebeleştirilmesi Senet tahsile alındığında tutarı; Nazım Hesaplar Tahsil Senetleri Cüzdanı hesabına borç, Nazım Hesaplar Tahsil senetleri mudi hesabına alacak verilir. Tahsil komisyonu peşin alınıyorsa bu komsiyon Kasa hesabına borç, Kâr ve Zarar hesabı Tahsil senetleri komisyonları ve Muhtelif alacaklılar Gider vergisi hesaplarına alacak yazılır. Senet vadesinde tahsil edilirse; Kasa hesabına borç, Nazım hesaplar Tahsil senetleri cüzdanına alacak yazılır ve bir alacak dekontu düzenlenerek altından çıkacak fişler ile Nazım Hesaplar Tahsil senetleri mudileri hesabma borç Mevduat ve Cari hesaplar B… (müşteri hesabı) na alacak geçirilmiş olur. Borçlusu başka bir yerde olan senedin tahsile alınmasında; Nazım hesaplar Muhabir cüzdanı hesabma borç, Nazım hesaplar Tahsil senetleri mudileri hesabına alacak verilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


3 + 1 =