MÜTESELSİL

Arası kesilmeksizin, birbirini izleyen, zincirleme giden veya zincirleme demektir. Kullanıldığı yerler pek çoktur. Belli başlıları

1) Müteselsil alacak

Bir borcun çeşitli alacaklılarından her birinin, edimin tamamını isteyebileceği ve borçlunun da, alacaklılardan birine borcun tamamını yerine getirerek borcundan kurtulacağı bir alacaktır. Bu çeşit alacakta, alacağın birden fazla alacaklısı vardır. Alacaklılardan her birinin tek başına alacağın tamamını isteme yetkisi vardır.

Müteselsil alacak, sözleşmeden veya kanun hükmünden doğar. Müteselsil alacakta, bir borç ilişkisinden doğan birden fazla bağımsız alacak hakkı olduğundan alacaklılardan her biri, kendi alacağı üstüne serbestçe tasarruf edebilir. Birbirinden bağımsız olan bu alacak hakları tek bir borç ilişkisine dayanması nedeniyle, borçlunun alacaklılarından birine yapacağı ödeme ile bütün alacaklıların alacak hakkı sona erer. Bu tip alacaklılara uygulamada pek az rastlanmaktadır.

2) Müteselsil borç

Birden fazla borçlu bulunması halinde alacaklının bunlardan herhangi birinden alacağın tamamını ödemesini isteyebileceği ve borçlulardan her birinin borcun tamamından sorumlu olduğu borçtur.

Müteselsil borçta, müteselsil alacaktan farklı olarak, bir alacaklı, fakat birden fazla borçlu vardır. Bütün borçlular bir tek alacak için zincirleme borç altına girmişlerdir.

Müteselsil borç da sözleşmeden veya kanundan doğar. Alacaklı, borçlulardan (gözüne kestirdiği) birini alacağın tamamı için takip eder, fakat alacağın tamamını ondan elde edemezse geri kalan kısım için öteki borçlulara başvurabilir.

Borçlulardan birine karşı zamanaşımının kesilmesi, ötekilere karşı da kesilme sonucunu doğurur.

Borcu yerine getiren borçlu, hisseleri oranında öteki borçlulara rücu edebilir.

Alacaklının borcu ibra etmesi, sadece ibra ettiği borçluya karışı hüküm ifade eder. Borcun tamamı, borçlulardan biri tarafından ödenecek olursa ödeyen borçlu alacaklıya halef olur yani alacaklının yerine geçer.

3) Müteselsil kefalet

Vadesi gelen bir borcun alacaklısına; dilerse borçluya, dilerse doğrudan doğruya kefile başvurma ve alacağını isteme hakkı veren bir çeşit kefalettir.

Adi kefalet, kefili koruyucu esasları kapsadığı halde, müteselsil kefalette daha çok alacaklı korunmuştur.

Müteselsil kefalette, kefil ister bir kişi ister birçok kişiler olsun, hatta borç isterse ayrıca rehinle de sağlanmış bulunsun, alacaklı rehini paraya çevirmek zorunda olmaksızın alacağının tamamını kefillerden veya kefillerin herhangi birinden doğrudan doğruya istemek hakkına sahiptir.

Bu çeşit kefaletlerde teselsülü ifade edecek kelimenin sözleşmede gösterilmesi lâzımdır. Genellikle kefile imza ettirilecek sözleşmelerde ……………TL. borç için borçlu

ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek borçlu olarak kefilim” şeklinde bir ibare ile kefaletin adi kefaletten ayırdediimesine özen gösterilir. Önemi nedeniyle müteselsil kefalet senedi örneği aşağıda gösterilmiştir.

Müteselsil Kefalet Limit

Senedi Faiz Nisbeti

…….. BANKASI A. Ş.

1 Bankanıza borçlu ……………………………

…………………………………………………nın her ne sebeple olursa olsun gerek yalnız olarak, gerekse diğer kişilerle müşterek borçlu sıfatı ile ana para ve sözleşme gereğince yahut gecikme günlerine ait olmak üzere işlemekte bulunmuş, işlemiş veya işleyecek faiz, borçlu olduğu veya olacağı bütün paraların faizlerinin faizi, komisyon, masraflar ve sair hususlar da dahil olduğu halde TL. …………………..

…………………………… …. kadar ödenmesi hususunda müesseseniz© karşı gerek asıl borçlu ile, gerekse mevcut veya mevcut olabilecek diğer kefillerin her biri üe, müteselsilen kefil ve müşterek borçlu olduğumu/olduğumuzu işbu senet ile bildiririm/bildiririz.

Faizlerin hesabı, komisyon nisbeti, borcun ödenmesi ve ödemelerin gecikmesi ile ilgili olarak alınacak bütün kararlar benim hakkımda/bizim hakkımızda dahi tatbik olunacaktır. Borçlar kanununun 490 mcı maddesinin faizle ilgili olan hükümlerinden istifade hususundaki hakkımdan/ hakkımızdan vazgeçtiğim/vazgeçtiğimiz cihetle yukarıda adı yazılı borçlunun/borçluların size ödemeğe mecbur olduğu işlemiş faizlerin tamamı için de işbu faizler bir senelikten fazla olsa dahi müteselsil kefalet ile kefil ve tazminine mecbur olduğumu/olduğumuzu bildiririm/bildiririz.

Faiz ve komisyon nisbetleri sonradan çıkarılacak bir kanun veya kararname ile değiştirildiği takdirde, banka müşteriye ihbarda bulunmaksızın hesaba yeni tesbit olunan nisbetlerin azamisi üzerinden faiz tahakkuk ettirmeğe ve keza komisyon almağa yetkilidir.

2 r . Asıl borçludan olan alacakların miktarı, mahiyeti, meydana geldikleri zaman ve ödenmesi gerekli oldukları tarih ne olursa olsun işbu senet gereğince üzerime/üzerimize düşen kefaleti sözü edilen alacaklardan hangilerini seçerseniz onlara uygulamak hakkını haizsiniz.

3 Borçlar Kanununun 493 ve 494 üncü maddeleri hükmünden istifade konusundaki hak kımdan/hakkımızdan şimdiden vazgeçerim/vazgeçeriz.

Bundan dolayı yukanda açıklanan 494 üncü maddede sözü edilen müddetler ipinde borçlu aleyhine kanunî takibat yapılıp yapılmaması hususunda sizi serbest bırakıyorum/bırakıyoruz.

Muaccel olan bir borç için borçlu hakkında 494 üncü maddede yazılı müddetler içinde kanunî takibat yapmanıza ve borcun muaccel olması tarafınızdan ihbar yapılmasına bağlı ise borcun ödenmesi gereğini borçluya bir ihbarname üe bildirmenizi istemek konusunda 494 üncü maddenin bana/bize verdiği haktan vazgeçiyorum/ vazgeçiyoruz .

Genel olarak alacağınızın tahsili için kanunî takibat icrasına mecbur olmadığınızı şimdiden kabul ederim/ederiz.

Borçlunun/borçluların size ana para, faiz, komisyon, masraflar ve sair hususlardan borçlu olacağı bütün paraların ödenmesi konusundaki kefaletim) kefaletimiz, işbu paralan tahsil için tarafınızdan hiçbir suretle kanunî takibat yapılmamış olsa dahi yine yürürlükte olacaktır.

Bununla beraber kanunî takibat yapma konusundaki serbestiniz tamamen isteğinize bağlı bir husus olup sizin için bir mecburiyet ifade etmediğinden tabikatta bulunsanız dahi bundan dolayı size karşı hiç bir şekilde hake talep etmeğe hakkım/hakkımız olmayacaktır.

4 Asıl borçlunun iflası halinde kefalet olunan borcun vadesi gelmiş sayılarak benim/biçim için dahi muaccel olacağını şimdiden kabul ediyorum/ediyoruz. Mahkemece iflasına karar verilmiş olmasa dahi, asıl borçlu ödemelerini durdurduğu takdirde yukarıdaki şekilde hareket edilecektir.

Bundan başka, gerek asıl mukavelenin feshi, gerek başka herhangi bir sebeple borç; asıl borçludan istenecek hale gelecek olursa, tarafınızdan bana/bize hiç bir ihbar yapılmasına lüzum olmadan, sözü adilen borç benim/biçim için de muaccel olacaktır.

Borçlar Kanununun 502 nci maddesinin bana/bize verdiği haktan vazgeçerim/vazgeçeriz.

Borçlunun/borçluların iflası, yahut mallarının veya miraslarının her ne şekilde olursa olsun tasfiyesi halinde iflas masasına ve tasfiye memurlarına her türlü kaydı yaptırmayı taahhüt ve sizi bu hususta her türlü vazife ve sorumluluktan ibra ederim/ederiz.

Bununla beraber bu hallerin meydana gelmesi halinde sizin de doğrudan doğruya müdahaleye hakkınız olacağını tasdik veteslim ederim/ ederiz. Bu hakkınızı kullanmadığınızdan ötürü vu kubulacak zarar ve ziyanın ödenmesi İçin aleyhinize dava açmağa veya her ne şekilde olursa olsun itiraz ileri sürmeye hakkım/hakkımız olmayacağını beyan ederim/ederiz.

5 Alacağınızın temini için borçlu tarafından size terhin olunarak verilecek eşyanın işbu rehin hangi tarihte verilmiş olursa olsun ve hatta benim/bizim kefalet ettiğim/ettiğimiz borçlar ve taahhütleri temin için verilmiş olsa dahî satışım talepten feragat ediyorum/ediyoruz. Bununla beraber asıl borçlunun taahhütlerine karşılık yedinizde bulunabilecek rehinleri işbu rehinler size karşı kefil olduğum/olduğumuz borçlar ve taahhütleri temin için verilmiş olsa bile satışa hakkınız olduğunu beyan ederim/ederiz. Bundan başka rehinlerin satışından elde edilecek tutan borçlunun/borçluların, borçlarından seçeceğiniz herhangi bir borç il emahsuba yetkili olacağınız? kabul eder ve bildiririm/bildiririz.

6 Borçlu/ borçlular, Bankanız ile arasında mevcut sözleşme hükümlerini yerine getirmediği takdirde, Banka tarafından vaki olacak ilk talep üzerine işlemiş veya işleyecek faiz, komisyon, vergiler ve masraflar da ilâve edilmek suretiyle bu müteselsil kefalet senedinin birinci maddesinde yazılı limit miktarına kadar ve Bankanızca kabul edilecek bir veya müteadit emre muharrer senedi vadeye ilâve edilecek daha iki güne tekabül edecek faiz, komisyon, gider vergisi ve sair mas raflann da ilâvesi suretiyle, Bankanın emir ve havalesine tevdi etmeyi taahhüt ederim/ederiz. Bu suretle vereceğim/vereceğimiz emre muharrer senet veya senetler hiçbir veçhile borcun tecdidini tazammun tmeyip, taraflar arasında bu müteselsil kefalet senedi ile müesses olan münasebet ayniyle eskisi gibi baki ve muteber kalacak ve mevcut aynî ve şahsî teminata her ne suretle olursa olsun halel vermiyecektir.

Bundan başka Banka, tarafımdan/tarafımızdan verilen bu emre muharrer senet veya senetleri dilediği anda, dilediği banka veya müessese nezdinde reeskont ettirebilecektir. Reeskonta verilen senet veya senetler tutarını protesto veya ihbarname keşidesine lüzum kalmaksızın senet hâmiline ödemeyi taahüt ederim/ederiz.

Reeskonta verilen emre muharrer senet veya senetlerin vadesinde veya vadelerinde tarafımdan/tarafımızdan senet hamiline veya hamillerine tediye olunmamasından veya tediyenin geç yapılmasından doğacak olan bilcümle zarar ve ziyanlarla her nevi masraflar, bu mukavele mucibince Bankanın alacağı olan ve olacak bilcümle meblağiyle birlikte benden/bizden muaccelen ve defaten tediyesini talebe Banka selâhiyetli olacaktır.

Bundan aynca bu kefaleti müteselsile senedinin işbu maddesi mucibince vaki olacak tebliğ üzerine borç bakiyesini tediye edecek yerde bir veya birkaç emre muharrer senet vermeyi teklif uttiğim/ettiğimiz takdirde Banka bu teklifi kabul edip etmemekte serbesttir. Şu kadar var ki, Banka bu kabil emre muharrer senet veya senetleri kabul ettiği takdirde yukarıdaki fıkralarda zikredilen faiz, komisyon, gider vergisi ve sair masraflardan başka reeskont muamelesine ait masraflar da bana/bize ait olacaktır.

7 Borçlunun/borçluların, Bankanıza olan taahhütlerinin müddetini bir defa yahut mükerre ren temlit ettiğiniz veya borcunun ödenmesi için kendisine/kendilerine vadeler verdiğiniz halde de size karşı olan müteselsil kefaletimin/kefaletimizin devam edeceğini bildiririm/bildiririz.

Kefalet olunan borç; esham ve tahvilât veyahut alacaklar rehnedilmek suretiyle aynca temin edilmiş olsa dahi işbu rehinlere ait faizleri, temettü hisselerini alıp faydalanmasına muvafakat etmenize müsaade ediyorum/ediyoruz.

8 İşbu işlemin gerektirdiği ve gerektireceği bu gün mevcut ve ileri konulacak bütün

9 Bundan ba«ka h

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 3 = 1