MÜTEDAVİL KIYMETLER

1 Para Mevcudu
a) Kasa İşletmenin kasasında bu
lunan ve kendisine ait paralarla lehine yazılı fakat henüz bedelleri tahsil edilmemiş çeklerin toplamını gösterir. Keza kasada bulunan yabancı çek ve paraların Tl. Karşılığı da bu toplama dahil edilir.
b) Bankalar , İşletmenin bankalar nez dindeki cari hesaplarının alacaklı bakiyeleriyle vadeli mevduatının toplamını gösterir.
2 Tahviller
Firmanın ani nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere elinde bulundurduğu rees kontabl, hazine bonoları, serbest tahviller değerlerinin toplamı burada gösterilir. Hisse senetleri, İştirakler, bir yılı geçen vadeli hazine bonolarıyle tasarruf bonoları ve kanuni karşılık olarak muhafaza edilen tahviller “uzun vadeli alacak ve bonolar” kısmına alınır.
3 Alacaklar Firmanın bütün kısa vadeli (vadesi gelecek yıl içinde son bulan) alacakları, bu bölümdeki sıralamaya göre yer alır. Alacaklar senetli ise nominal, değilse defter değerleri île kaydolunur.
a) Senetli alacaklar Bilanço tarihi itibarıyla işletmenin tasarrufunda bulunan senetlerinin nominal değerleri toplamıdır.
b) Senetsiz alacaklar Ticari faaliyetinden doğan senetsiz alacakların toplamıdır.
c) Ortaklardan veya işletme sahibinden olan alacaklarını gösterir. Ancak, ortakların sermaye taahhütlerinden doğan şirket alacaklarının burada değil, bilançonun pasifindeki “10 ödenmemiş sermaye” hizasında gösterilmesi lâzımdır.
d) Kısa vadeli diğer alacaklar Firmanın yukarıda sayılan alacaklar dışındaki bütün kısa vadeli alacakları burada gösterilir. (Personele verilen avanslar, gelecek yıl mahsubu yapılacak peşin ödenmiş masraflar gibi.)
4 Emtia Mevcudu (Stoklar) Olduğu gibi veya imalattan sonra satış için tesbit edilen maliyet bedelleri bilançodaki sıralamaya uygun olarak burada gösterilir.
5 Akreditifler Firmanın, ithal etmek istediği mallar için yabancı firmalar lehine açtırmış olduğu akreditifler karşılığın da bankalara yatırdığı Türk paraları toplamı burada gösterilir.
II BAĞLI KIYMETLER
6 İştirakler Firmanın diğer teşebbüslere yaptığı yatırımların (anonim şirket hisse senetleri dahil) toplamı, maliyet değeriyle burada gösterilir, ancak borsada kayıtlı hisse senetleri için borsa rayici esas alınır.
7 Diğer aktifler Yukarıdaki aktif kategorilerine ve “III. sabit kıymetler” e girmeyen bütün aktifler bilançodaki tasnif şekline göre buraya alınır. (Uzun vadeli alacaklar, tasarruf bonoları, bir yıldan fazla vadeli hazine bonolan, gelecek yıllara sari masraflar gibi.)
IH SABİT KIYMETLER
8 Maddi sabit kıymetler Bu kıymetler, bilançodaki tasnif biçimine uygun olarak, satın alındıkları bedellerle gösterilecek, birikmiş olan amortismanlar da bir kalemde sabit aktifler yekûnundan düşülecektir.
9 Amortisman karşılıkları Maddi sabit kıymetler için ayrılmış olan birikmiş amortisman karşılıkları burada gösterilecektir.
10 Gayri maddi sabit kıymetler
a) Kuruluş masrafları, kayıtlı değerlerinden,
b) Patent, ihtira, şerefiye, peştemal lık, imtiyaz hakları gibi ticari haklar üçüncü şahıslardan alınmışsa maliyetlerinden, aksi takdirde takdiri değerlerinden amortismanları düşüldükten sonra burada gösterilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


2 + 6 =