MUTABAKAT MEKTUBU NASIL YAZILIR ?

MUTABAKAT MEKTUBU

Yönetim kurulu İle İşbirliği yaparak bilânçonun tanzim şeklini belirlemek,

En az 6 ayda bir defa şirketin defterlerini incelemek,

3 ayı geçmemek üzere şirket veznesini sık sık denetlemek,

En az ayda bir defa şirkette rehin ve ya teminat olarak saklanan ve vedia olarak teslim olunan her türlü kıymetli evrakın bulunup bulunmadığını İncelemek,

Pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılmaları için gerekeceği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

Bütçe ve bilançoyu kontrol etmek,

Tasfiye işlemlerinin başında bulunmak,

Gerektiğinde olağan ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya çağırmak,

Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak,

Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşmelerine tamamiyle uyup uymadıklarına bakmak,

gibi murakıpların çok önemli görevleri vardır.

Yetkileri, ana sözleşme veya genel ku; rul karariyle sınırlanamaz. Murakıplar her yıl sonunda genel kurula sunulmak üzere bir rapor hazırlarlar ve genel kurul tarafından ibra edilirler.

Genel kurulun aldığı bir karar aleyhine yönetim kurulunca dava açılması halinde mahkemede şirketi murakıplar temsil eder.

Ticari işletmelerde bankalar borçlu ve alacaklı cari hesap müşterilerine belli dönemlerde hesap hülasası (ekstre) hazırlayıp gönderirler ve mutabakatlarını isterler. Bir mutabakat mektubuyla gönderilen ekstra müşteri tarafından incelendikten sonra T.K. mad. 92 gereğince bir ay içinde imzalanıp geri gönderilen mektuba “Mutabakat mektubu” veya ‘‘Tasvip varakası” denilir.

Bu bir aylık sürede geri gönderilmeyen tasvip varakalarının gösterdiği bakiye kesinlik kazanır ve kanunen kabul edilmiş sayılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*