MÜŞTERİLER VE ŞUBELER EMRİYLE RESMİ DAİRELERE VERİLECEK MEKTUPLAR

1 Alma, satma, yaptırma, keşfettirme, kiraya verme, kiralama ve bunlara benzer diğer işler için genel, katma ve özel bütçelerle yönetilen dairelere karşı verilecek teminat mektupları hakkında 2490 sayılı, “Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu” hükümlerine göre İşlem yapılır (Madde 1/1).
Burada “bunlara benzer diğer işler” sözleri genel anlamda kullanılmıştır. Maliye Bakanlığı’nın yorumunda ise; “……… nakliyat
gibi bir çok istekli tarafından yapılması mümkün ve bu bakımdan rekabet konusu olan işlerin de bu kanun kapsamına girmesi gerekmektedir.” (Maliye Bakanlığı dosyası 1946 112175 84)
…….. …………. …………
Verilen teminat mektuplarına alt karşılıkların nakden ve tamamen tahsil edilmiş olması, bankaları, bu kanunla yükletilen yükümlülüğü yerine getirmekten alıkoymaz.
2 Resmi Dairelere hitaben verilecek teminat mektuplarında, daha önce verilen teminat mektuplarının toplamını göstermek zorunlu olduğundan, her mektubun altına; “Bu mektup da dahil olmak üzere devlet daire ve müesseseleri için bankamız adına verilen ve henüz bankamıza iade veya hükümleri resmen iptal olunmayan geçici, kesin ve avans teminatlarına ait mektupların bu tarihe kadar tutarı ……… liradır.” ibare
sinin yazılması ve bu ibarenin tasdik edilmesi gerekir.
Bankalar resmi dairelerle ilgili teminat mektubu limitlerini günün icaplarına göre Merkez ve Şubeleri arasında ayırdıktan başka ayrıca, Genel Müdürlüklerinde bir ihtiyat fonu kurarlar.
Kendilerine ayrılmış limitlerin üstünde teminat mektubu vermek olanağını bulan Şubeler, bu çeşit ihtiyaçlarını Genel Müdürlüklerine bildirerek ihtiyat fonundan ek limit isterler. Bu halde verilecek teminat mektubunun altına “Bu mektup da dahil olmak üzere Devlet Daire ve Kuruluşları için Genel Müdürlüğümüze ihtiyat fonu olarak ayrılan limitten Genel Müdürlüğümüzce Şubemize verilen …… liralık limitle birlikte
şubemizce verilen ve henüz Bankamıza iade ve hükümleri resmen İptal olunmayan geçici, kesin ve avans teminatlarına ait mektupların bugünkü tarihe kadar yükseldiği genel miktar …….. liradır.” kaydı konur.
Genel Müdürlük ihtiyat fonundan limit ayırtarak resmi dairelere teminat mektubu veren şubelerin, geri verilen mektuplar dolayısıyla kendilerine ayrılan limitlere inmeleri halinde, ihtiyat fonundan almış oldukları ek lim’tleri Genel Müdürlüklerine geri vermeleri gerekir.
Merkez ve şubelere ayrılan teminat mektupları limitleri, Maliye Bakanlığı’nın İzniyle her altı ayda bir değiştirilebilir (“Maliye Bakanlığı Tamimi’’ 12.1.1956/5297)

Resmi dairelere hitaben verilecek Teminat Mektupları tutarının, hiç bir surette o şubeye ayrılmış bulunan limiti geçmemesi gerekir. Kendilerine ayrılan teminat mektubu limitini aşan bankaların verecekleri teminat mektupları üç yıl süre ile Devlet Dairelerince kabul edilmez. (Madde 60)
Şubeler emriyle ve riski onlara alt olmak üzere verilecek limit dahili teminat mektupları, mektubu veren şubenin limitine sokulur. Bu nedenle, kendi hesabına mektup verdirecek şubelerin, mektubu verecek şubeden mektup, telgraf ve telefonla resmi limitinin müsait olduğunu öğrendikten sonra emri vermeleri gerekir.
Aynı iş dolayısıyla verilecek geçici teminat mektuplarında limit miktarının her mektup için ayrı ayrı hesaplanmasına gerek yoktur. İlk verilen mektuba kayıt olunan limit, diğerlerine aynen yazılarak işlem yapılabilir. Mektupların iadesinde ilk mektup için kullanıan miktar Umumi uimitten düşülür. f’Maliye Bakanlığı Tamimi” 30.17.1935/
Resmi limite girmesi gereken bir mektubun limitsiz olarak verilmesi ve sonradan muhasebe yolu ile limitli mektuplar içinde gösterilmesi, önceden yapılmış olan hatalı işlemi düzeltmez. Bu bakımdan, teminat mektupları verilirken bunların resmi daireler limitine girip girmediği kesin olarak saptanmalıdır. ‘ i I
3 Resmi dairelere hitaben verilecek mektupların hepsi 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp bu durum kanunun 1. maddesinde sayılan iş konularıyla sınırlanmış bulunduğundan Resmi Daireler limitine sokulacak mektupları belirtmekte kolaylık sağlamak üzere, artırma, eksiltme ve ihale kavramlarından nelerin kastedildiğini bilmek lazımdır.
“Artırma, eksiltme ve ihale” terimleri; alma, satma, yaptırma, keşfettirme, kiraya verme, kiralama gibi işler üzerinde idarenin uyguladığı kapalı zarf, pazarlık, emanet, sınırlı eksiltme, artırma ve eksiltme gibi yöntemleri kapsamaktadır.
4 Yukarıda ssyılan ve açıklanan İşler dışında resmi dairelere verilecek mektuplar 2490 sayılı kanun kapsamına girmeye» ceğinden bu mektuplar İçin limit ayırmaya gerek yoktur, örneğin
Vergi Daireleri ve Defterdarlıklara, her çeşit vergi İtirazları için verilen mektuplar,
Mahkeme ve İcra Dairelerine, İcranın ertelenmesi için verilen mektuplar,
Gümrük idarelerine, gümrük resmini temlnen verilen mektuplar^Jle dış memleketlere turneye çıkan otoların, memlekete aynen getirileceğine dair verilen mektuplar, limite dahil değildir.
5 Özel kanunlarla 2490 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmış kuruluşlara hitaben verilecek mektuplar da limitsiz verilir, örneğin Toprak Mahsulleri Ofisi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, iş ve İşçi Bulma Kurumu’na hitaben verilen mektuplar limit dışıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


7 + 2 =