LİMİTED ŞİRKET

A TARİFİ VE MAHİYETİ

İki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettiği sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belli olan, iktisadi maksat ve konular için kurulmuş şirkete “limited şirket” denir (T.K. mad. 503).

Bu tanımlamadan anlaşıldığına göre limited şirketin anonim şirkete benzeyen tarafları vardır

Bu şirketlerde de ortakların sorumluluğu, getirmeyi üstlendikleri sermaye ile sınırlıdır. Fakat hissedar sayısı 50 yi aşamayacağı gibi ikiden az olamaz (T.K. mad. 504).

Esas sermayenin en az 10.000. lira olması lâzımdır (T.K. mad. 507) Oysaki anonim şirketlerde en az 500.000. lira aranır. Bundan dolayı bu şirketlerden farklı olarak sigortacılık ile meşgul olamazlar (T.K. mad. 503/3), Bankacılık yapamazlar. Ayrıca limited şirketlerde hisse senedi çıkarılamaz (T.K. mad. 503/2).

Şirket tarafından tanzim edilecek mektup, evrak ve belgelerde şirket esas sermayesinin miktarı gösterilmelidir.

Şirket unvanı, anonim şirket unvanı gibidir. Şirketin işletme mevzuunu ve “limited şirket” kelimelerini kapsar

B KURULUŞU

Limited şirketin kuruluşu anonim şirketin ani kuruluşuna benzemektedir.

Kurucular tarafından şirket sözleşmesi hazırlanır, hissedarların getirecekleri sermaye ana sözleşmede gösterilir. Hissedarlarla, konulacak sermayenin miktarı birbirine eşit olmayabilir, ancak her bir sermaye en az 500. lira veya 500. liranın katı olmalı

dır. örneğin 1.000. yerine 1.350. lira olmaz. Ya bin lira veya 1.500. lira olur. Bu şirketlerde anonim şirketlerden farklı olarak her ortağın bir tek payı vardır. Bu payın temsil ettiği meblağ değişik olabilir.

Hissedarlardan biri sermayeyi ayın olarak koyacaksa ana sözleşmede bu aynın neye karşılık olacağı ile ne miktarda bir iştirak payı olduğu yazılır (T.K. md. 508/1). Bundan sonra şirket sözleşmesi kurucular tarafından imzalanır, noter tasdikinden geçirildikten ve sermayenin yarısı bakanlık emrine yatırıldıktan sonra Ticaret Bakanlığına verilir ve Bakanlığın izni alınır (T.K. mad. 509)

İzin alındıktan sonra bir dilekçe ile gerekli belgeler sözleşmeye iliştirilerek ticaret siciline kayıt için verilir (T.K. mad. 510). Anonim şirketlerde mahkemece yapılan tetkik limited şirketlerde yoktur. Sicil memurluğu gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kayıt muamelesini yapar, tescil ve ilân eder (T.K. mad. 511).

Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.

Sözleşmenin değiştirilmesi de Ticaret Bakanlığının müsaadesine ve ortakların bu konudaki kararlarına, aynı zamanda tescil ve ilâna bağlıdır.

C ŞİRKETİN İDARESİ

1) İdare ve temsil

Limited ortaklıklarda, aksi kararlaştırılmış olmadıkça ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar (T.K. mad. 540/1).

Şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına ya da ortak olmayan şahıslara da bırakılabilir (T.K. mad. 540/2, 3).

Ortaklık adına yapılacak yazılı beyanlarda; şirketin ünvanıyla beraber müdürlerin kendi İmzalarının bulunması da lâzımdır. Ortaklık tarafından tanzim edilecek mektup, ev

rak vesikalar da şirketin unvanı ile birlikte esas sermaye miktarının da gösterilmesi şarttır.

2) Murakabe

Ortakların sayısı 20 yi aşan şirketlerde bir veya birden fazla murakıp bulunur. Anonim şirketlerdeki murakıplara ait hükümler limited şirket murakıplarına da uygulanır.

3) Hissedarlar genel kurulu

Limited şirketlerin genel kurul toplantılarına ortak sayısı 20 den fazla olduğu takdirde anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ait hükümler uygulanır. Ortak sayısı 20 ve daha az olan şirketlerde kararlar yazılı oyla verilebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*