KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Türkiye’de gelir vergi sisteminin üçüncü önemli kanunu kurumlar vergisi kanunudur.

3.6.1949 tarih ve 5422 numaralı olarak 1950 yılında yürürlüğe giren bu kanun 3 kısımdan ve bir de son hükümlerden oluşmaktadır. Kapsamına giren konuları kolayca bulabilmek üzere sistematik bir sıralama yapılarak kanun maddeleri hizalarında gösterilmiştir.

A KANUN KAPSAMI

Birinci Kısım Mülkiyet

Madde

1 6

7 8

9 12

Mevzu ve mükellefler …………

Muaflıklar ve istisnalar ……..

Mükellefiyet şekilleri………..

İkinci Kısım Verginin Tarhı

Matrahın tâyini …………….. 13 17

Yabancı ulaştırma kurumla

rında matrah ………………. 18 19

Beyanname…………………… 20 24

Verginin nisbeti ve tarhı…….. 25 29

Tasfiye, birleşme, devir……… 30 39

Üçüncü Kısım Verginin Ödenmesi 40 44 Son hükümler

Kıyasen uygulanacak gelir

vergisi hükümleri …………… 45

Kaldırılan hükümler …………. 46

Eski yıllara ait vergiler (geçici) ………………………. 1

Taahhüt işleri vergileri (geçici) …………………………… 2

Eski ihtiyat akçeleri ile pro

vizyonların vergilendirilmesi (geçici) ……………………. 3

Geçici emsal nisbetleri (geçici) …………………………… 4

Yürürlük……………………… 47

Yetki …………………. …… 48

B KURUMLAR VERGİSİNİN NİSBETİ

Kurumlar vergisi bu kanuna göre tesbit olunan kurum kazancından

1. Sermaye şirketleri ile kooperatif şirketlerde ……… % 25

2. Diğer kurumlarda (yabancı kurumlar dahil) …. …….. % 35 nisbetinde alınır (Madde 25).

Sermaye şirketlerinde kâr üzerinden ayrıca % 20 oranında menkul sermaye iradı stopajı yapılır.

Kurumlar vergisi her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*