KREDİ TEMİNATI

KREDİNİN TEMİNATI OLARAK ALINACAK İPOTEK ÇEŞİTLERİ

Bankalar Kanunun 50. maddesine göre bîr gayrimenkul rehni, kredi teminatı olarak,

Asli ipotek,

Munzam ipotek,

şeklinde iki suretle tesis olunabilir.

Bir kredi söz konusu olmadığı takdirde Bankalar K. mad. 50 deki şartlar aranmaz.

1 Asli ipotek

Herhangi bir firmadan asli ipotek alınabilmesi için o firmanın ziraat, sanayi, madencilik, enerji, nafia (bayındırlık), nakliye, turizm ve ihracat işlerinde kullanacağı kredilerin teminatı olması ya da belirli kefalet ve teminat mektuplarına karşılık gösterilmesi gerekmektedir. Yâni

a) 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunun kapsamına giren daire ve mü esseselere hitaben bir teminat mektubu verilmesinde,

b) 2490 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kuruluşlarla genellikle banka ve şirketlere hitaben önceden hazırlanan özel şartnameleri hükümlerine göre ihaleye koydukları çeşitli işler için teminat mektubu verilmesinde; ya da

c) Devlet Şurasına (Danıştaya), mahkemelere, vergi ve İcra dairelerine verilecek teminat mektupları karşılığı olarak asil İpotek alınabilir.

Asli ipotek tesisinde zaman söz konusu değildir. Kredinin tahsisinden riskin tasfiyesine kadar her an böyle bir İpotek alınabilir. Ayrıca;

d) Avans teminat mektubu verilmesi, ihale şartları veya özel şartname hükümleri gereği ise, (avans; taahüdün bir kısmını oluşturduğundan) avans teminat mektubu karşılığında da asli teminat olarak gayrimenkul ipoteği alınabilecektir.

2 Munzam ipotek

a) Ön teminat;

Munzam ipotek tesisi, açılmış olan kredinin veya açılacak kredinin temel prensip’olarak, önceden bir teminata bağlanmış olması şartiyle mümkündür.

Nakit blokaj, emtia, kıymetler (kıymetli madenler, hisse senetleri ve tahviller, hazine bonoları, benzer menkuller), ticarî senetler rehni ayni teminatı;

Kefalet, aval, çift imzalı adi veya ticari senetler veya terhin maksadiy le alacağın temliki şahsi teminatı teşkil eder.

Yargıtayın 31.12.1969 tarih ve 13388 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış bulunan 5.11.1969 tarih ve E.6/K.7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararma göre iskonto ve İştira senetlerindeki imzalar “ön teminat” olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle iskonto ve iştira müşterilerinin vaziyetinin bozulması halinde munzam teminat olarak İpotek alınabilmesi için bu gibi müşterilerden risklerini herhangi bir şahsın kefaletiyle temin etmesi istenecektir. Bu nedenle ipotekten önce, kefaleti müteselsile senedi yerine başka bir teminat alınması da mümkündür.

Böylece, bütün tek imzalı krediler ve açık kredi şeklindeki borçlu hesap için “munzam İpotek” tesisi ancak bu risklere karşılık öncelikle “Ayni” veya “Şahsi” bir teminat alınmasından sonra mümkün olabilecektir.

Munzam ipotek tesisi, “kredinin açılmasında başlangıçta” ve “kredinin kullanılmasından sonra” olmak üzere İki kısımda incelenecektir. Her iki munzam ipotek türünde de ön teminat şarttır.

b) Başlangıçta munzam ipotek

Kredinin açılmasında munzam teminat olarak gayrimenkul ipoteği alınmasında aranılacak şartlar

Kredinin azami 9 ay vade ile açılması,

Kredi limitinin en çok 150.000, lira olması,

Kredinin ticari işle ilgili olması,

Ön teminatın mevcut olması, gereklidir.

Bu şartlara göre, süresiz bir cari hesap sözleşmesi veya 9 ayı geçen senedat riski

150.000. liradan yukarı bir kredi dolayı siyle “Başlangıçta munzam ipotek” alınamaz. Ancak; azami “9 ay vade” ve “150.000. liralık” krediler için, kredinin açılmasında “munzam ipotek” alınabilir.

c) Kredinin kullanılmasından sonra alınacak munzam ipotek

Kredinin kullanılması tarihinden itibaren en erken 4 ay sonra tahsilinde tehlike bulunması veya sonradan çıkacak olağanüstü nedenlerin bulunması halinde bankalar, munzam olarak gayrimenkul teminatı kabul edebilirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*