KOMİSER

Polis teşkilâtında bir memuriyet derecesidir. Bizim sözkonusu edeceğimiz komiser, ticari şirketlerle ilgilidir.

Komiser, anonim şirketlerin genel kurullarında toplantılara bakmak ve görüşmeler ile alınan kararlar hakkında gerekli bilgileri vermek üzere Ticaret Bakanlığınca gönderilen memurlara denir.

Hükümet komiseri adı da verilen bu memurlar; şirketlerin kuruluşlarında, genel kurullarında, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ve hisse senedi, amortisman toplantılarında hazır bulunmaktadırlar.

Komiserler; toplantılarına katıldığı şirketlerde, bilançolardaki rakam ve kıymetlerin gerçek olup olmadığını, şirket sermayesi karşılığında ihraç edilen hisselerin tamamen ve muvazaasız olarak taahhüt edilip edilmediğini, yedek akçelerin ayrılmasında şirket tüzük esaslarına ve kanuna uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler ve denetler. Bu hükümlere aykırı bir karar alınmasına müsaade etmezler. Ve ancak uygun olan görüşme zabıtlarını imza ederler. Şunu da belirtelim ki, komiserlerin şirketin genel kurul toplantılarındaki görevleri denetim olmakla beraber uygun bulmadıkları takdirde genel kurul tutanaklarını imza etmekten kaçınarak, şirket amacına veya ana sözleşmeye aykırı kararlar alınmasını önlemek imkânına sahip olduklarım söyleyebiliriz.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


4 + 5 =