KOMANDİT ORTAKLIK

A TARİFİ VE MAHİYETİ

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlanmış olan şirket komandit şirkettir (T.K. mad. 243).

Komandit şirketler kollektif şirketlere benzerler yalnız bunlarda iki çeşit ortak var dır. Bir kısım ortakların sorumluluğu sınırsızdır “Komandite ortak”, diğerlerinin sorumluluğu ise sınırlıdır. “Komanditer ortak”.

Şirketin idare ve temsili komandite ortaklar tarafından yapılır. Kendilerine aslında kollektif şirketlerdeki hükümler uygulanır. Sorumluluğu sınırlı olan komanditer ortaklar daha çok sermayedar durumundadırlar. Fakat komanditer ortaklara uygulanmak üzere özel hükümler koymak da mümkündür (T.K. mad. 246).

B KURULUŞU

Komandit ortaklığın kuruluşu da kollektif şirketlerde olduğu gibidir. Bu bakımdan kollektif şirkete ait T.K. 154 ilâ 158. maddelerin hükümleri komandit şirketler hakkında da uygulanır (T.K. mad. 244).

Şirketin komandit olup olmadığı sözleşme hükümlerine göre belirlenir (T.K. mad. 245). Komandit şirket esas sözleşmesi, kollektif şirket esas sözleşmesi gibi tanzim edilir ayrıca komanditer ortakların ad ve soyadları ve herbirinin koyduğu veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarları da yazılır (T.K. mad. 246/1). Komanditer ortak şahsi emeğini veya ticari itibarını sermaye olarak koyamaz (T.K. mad. 246/2).

Komandit ortaklığın ticaret unvanında, komandite ortaklardan hiç olmazsa bir tanesinin adı ve soyadı, ayrıca şirketi ve nevini gösterecek bir ibare bulunmalıdır (T.K. mad. 44/2, 49/2). Örneğin Ahmet Gürcan Komandit Şirketi gibi.

Komandit şirket sözleşmesi de tescil ve ilân edilmelidir. Şirket ticaret siciline tescil edildikten sonra tüzel kişilik kazanır,

C ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Komandit şirkette ortakların birbirleriy le olan ilişkileri sözleşme ile belirlenir. Sözleşmede bulunmayan hususlarda bu kısımda yazılı hükümler saklı kalmak şartıyla kollektif şirketlere ait olan 159 173. madde hükümleri uygulanır.

D KOMANDİTER ORTAKLARIN HUKUKİ DURUMU

Komanditer, ortakların sadece gerçek kişi olmaları gerekmez. Tüzel kişiler de komanditer olabilirler yalnız bunların idare ve temsil yetkileri yoktur (T.K. mad. 248, 257).

İdare yetkisi olan komandite ortakların yetki dışında kalan hususlarda komanditerler oy sahibidirler (T.K. mad. 248). Örneğin şirket sözleşmesinin değiştirilmesinde, ortağın şirketten çıkarılmasında idare işlerini görenlerin atama ve işten çıkarılmalarında oy kullanırlar, komanditer ortak şirket adına muamelede bulunursa bu muamelesinden dolayı iyi niyetli üçüncü şahıslara karşı komandite ortak gibi yani sınırsız bir şekilde sorumlu olur (T.K. mad. 260/1). Böylece üçüncü şahıs alacaklılar, ayrıca korunmuş oluyorlar.

Komanditer ortaklar, iş yılı sonunda şirketin hesaplarını incelemek suretiyle denetleme yapabilirler (T.K. mad. 249) ve bundan feragat edemezler (T.K. mad. 249/2, 249/3).

Rekabet yasağı bunlar hakkında uygulanmaz, yani şirketin yaptığı işlerin aynını yapabilirler, fakat bu takdirde şirketin defterlerini incelemek hakkını kaybederler (T.K. mad. 250).

Komanditer ortaklar kâra katılırlar. Getirdikleri sermaye için faiz alabilirler (T.K. mad. 251). Zarara katılmaları, taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır.

Komanditer ortaklık hakları da komandite ortaklık gibi ancak diğer ortakların muvafa£ katı ile devredilebilir (T.K. mad. 254), fakat komanditerin ölümü şirketin infisahını gerektirmez (T.K. mad. 267, 255).

E ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN DURUMU

Komanditer ortakların üçüncü şahıslara karşı sorumlulukları koydukları veya taahhüt ettikleri sermaye miktarım aşamaz (T.K. mad. 258, 261).

Alacaklılar komandit şirkette de alacaklarını önce şirketten almalıdırlar (T.K. mad. 261/2).

Bu arada komanditer şeriklerin taahhüt edip de getirmekte geciktikleri sermaye miktarı kendilerinden istenebilir (T.K. mad. 261/1).

Bu miktar şirket borçlarım karşılayamazsa alacaklılar komandite ortakların mallarına müracaat edebilirler (T.K. mad. 264).

Komanditer ortak koymuş olduğu sermayesini geri alamaz. Eğer sermayesi herhangi bir şekilde örneğin şirketin zarar etmesi dolayısıyla azalmışsa noksan tamamlanıncaya kadar faiz ve kâr payını alamaz (T.K. mad. 262).

KOMANDİTE

Komandit şirketlerde alacaklara karşı sorumlulukları sınırlanmamış ortaklara denilir.

Şirket aleyhine yapılan takibin semeresiz kalması halinde komandite ortağa başvurulabilir ve gerektiğinde iflası istenebilir.

Komandite ortakların gerçek kişilerden (kollektifte olduğu gibi) olması gereklidir. Komandit şirketlerde idare ve temsil yetkisi Komandite ortaklara bırakılmıştır. En az bir komandite ortağın ad ve soyadının komandit şirketin ticaret ünvanında yer almış bulunması zorunludur.

KOMANDİTER

Komandit şirketlerde şirket alacaklarına karşı sorumlulukları koydukları veya taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan ortaklara denilir.

Ancak, komandit şirketin ticari unvanında ismi bulunan veya ticari mümessil tayin edilen fakat temsil yetkisini bildirmeden şirket adına muamele yapan komanditer ortaklar da komandite ortak gibi sorumlu olurlar.

Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de komanditer ortak olabilirler. Komanditer ortaklar idare ve temsil yetkisi kullanamazlar, bunlar iş yılı sonunda şirketin hesaplarını inceleyebilir ve kârdan hisse alırlar. Zarara katılmaları sermaye miktarı ile kayıtlıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*