KİRALIK KASALAR

Bankaların; para, esham ve tahvilat, altın ve benzeri gibi değerlerin saklanması için müşterilerine kiraladıkları kasalardır.

Bu kasalar ayrı bir kasa dairesinde çeşitli boyda olmak üzere yaptırılır. Kiralık kasalarda saklanacak eşya banka binasında yangın ve tabiî âfetlerden korunan, sağlam tertibatlı kasalara konmuş olmaktan başka, bu dairenin bankanın sorumlu bir memurunun nezareti altında olması ve kasanın ancak bu memurla birlikte korunması müşteriler için büyük bir güvenlik sağlar.

Kasa kiralamak isteyen müşterilere bir icar sözleşmesi imza ettirilir. Kimliği ve imzası saptanan kasa sahibi, (banka memuru müşterek anahtarı kullanmadıkça) kendi elindeki tek anahtarla kasayı açamaz.

Kiralık kasaların ücret tarifeleri kasaların hacimlerine göre bankalarca takdir ve tespit olunur. Ücretler çoğunlukla yılda bir defa alınır. Bu ücrete “kasa icarı” veya “kasa kirası” denilir.

Kiralık kasalar, gerektiğinde vekâlet verilerek bir başkası tarafından kiracı gibi kullanılabilir. Vekâletname örneği aşağıdadır

VEKÂLETNAME

Aşağıda imza koyan ben ………………………ggl

Bankasından kiraladığım………… nu

maralı kasanın bulunduğu mahalle tıpkı benim gibi girerek adı geçen kasayı açmağa ve tüm muhteviyatını ahz ve istirdada mezun olmak üzere aşağıda imza örneği bulunan Bay (Bayan)

…………………… ’a vekâlet veriyorum. Mumaileyhin benim nam ve hesabıma icra edeceği her muameleyi şimdiden tasdik ve tasvip ettiğimi beyan eylerim.

Bu vekâlet yukarıda anılan kasayı kullanacağım süre içinde bu arada kira mukavelesi tecdit edilmiş olsa da mumaileyhi vekâletten azlettiğimi mübeyyin olarak göndereceğim taahhütlü mektup Türkiye İş Bankası tarafından alınıncaya kadar mer’i ve muteber olacaktır.

(Bu vekâlet vefatımdan sonra dahi varislerim tarafından mumaileyhin vekâletten azline dair Noterlik aracılığıyla yapılacak tebligat bu Bankaca alınıncaya kadar geçerli kalacaktır.

Yukanda olduğu gibi Vekâleti kabul ettim vekâlet verdim

Müvekkilin imzası Vekilin imzası

Muvafakat edilmiştir ……….. BANKASI A. §.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*