Kiralık kasalar

Muhafaza edilmek Özere bir Gcret karşılığında bankalara bırakılan emtia, eşya, hisse senedi ve tahviller gibi menkul kıymetler vardır.

Bu işlem İçin müşteriden bir taahhütname alınmaktadır. Örneği aşağıdadır.

Emaneten Tevdi Edilen Emtia, Eşya, Hisse Senetleri ve Tahviller Taahhütnamesi
……. Bankası A&.

TtonVantTR tevdi ettiğimiz ve edeceğimiz emtia. eşya, hisse senedi ve tahvillerin aşağıdaki hükümler uyarınca emaneten muhafaza edilmesini rica ederiz.

1 Tevdi edilen emtia ve eşyanın dnş tür, ağırlık ve diğer niteliklerinin araştırılması ve tesbiti hususunda lUnkanm herhangi bir mecburiyeti yoktur. Bunların hal ve durumundan, kaytandan, hasara uğramasından veya yok olmasından veya malm niteliğine, özel bir ayıba veya İmalinin kusurlu bulunmasına bağlı olan hususlardan yahut fere, güve diğer hayvanların tahribinden veya doğal şartların etkisinden veya mücbir sebeplerden veya herhangi bir sebeple depoda uğrayacağı ağırlık kaybı, fire verme, akma gibi durumlar ile her türlü değişiklikten dolayı Bankanız yalnız kendi ağır kusurundan meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olacaktır. Ancak bu husustan dolayı çıkabilecek anlaşmazlıklarda İsbat yükü tarafımıza aittir.

2 Mühürlü olarak tevdi edeceğimiz zarf, çıkın, paket, kutu, koli ve benzeri tevdiatımızın beher adedi Bankanız kayıtlarında 1 TL. değer üsgarinden görüleceğinden içindekilerden ve değerinden bankanız sorumlu olmıyacaktır. İhtiyati bir tedbir olarak gerekli gördüğü takdirde, zarf, çıkın, paket, kutu, koli ve benzeri kapalı emtia ve eşyayı Bankanız tevdiat sırasında muayene edebilir. Tevdi edilen emtia ve eşya, mühürleri tam ve açılmamış olmak kaydıyla bize veya talimatımıza göre üçüncü bir şahsa geri verilmekle, Bankanız bütün sorumluluklardan kurtulmuş olacaktır.

3 Hisse senetleri ve tahviller şeklindeki tevdiatımız için bize vereceğiniz tevdiat makbuzları Bankanızı hiçbir şekilde taahhüt ve sorumluluk altına sokmayacaktır. Söz konusu makbuzlar hiçbir şekilde başkalarına devrolunmıyacak ve reh nedilemiyecektir. Tevdiat makbuzlarının konusu olan tevdiatın tarafımızdan tamamen geri alınması halinde makbuzu, usulüne göre ibra yapılarak. Bankanıza getri vereceğimizi; makbuzun içindekilerle muhasebe kayıtlarınızda tutarsızlık olması halinde muhasebe kayıtlarınıza itibar edileceğini kabul ederiz.
Söz konusu hisse senedi ve tahvillerin doğal şartlardan veya mücbir sebeplerden dolayı tahrip ve kaybından dolayı Bankanıza hiçbir şekilde sorumluluk yüklen mlyecek ve Bankanız yalnız ağır kusuruyla doğabilecek zararlardan sorumlu tutulacaktır. Bu husustaki kusurunuzu İsbat etmek bize ait olacaktır.

4 Tevdi ettiğimiz ve edeceğimiz hisse senetleri ve tahvillere ait haklan korumak için, bedelleri tamamen ödenmemiş hisse senetlerine mahsuben ödenmesi gerekecek tutarları ödemek, hisse senedi ve tahvillerin yeni pay alma hakkını kullanmak, hisse senedi ve tahvilleri başabaş ödeme ihtimalinden doğabilecek zararlara karşı sigorta ettirmek, damgalattırmak ve gerektiğinde pullatmak, hisse senedi ve tahvillerin tamamen veya kısmen geri verilen bedellerini tahsil etmek, geçici ilmühabreleri kati hisse senedi ve tahvillerle değiştirmek vs gibi yapılması gereken bütün işlem ve teşebbüsleri bizzat yerine getirmeği kabul ve taahhüt ederiz.
Yukarıdaki işlemlerin, Bank anızca yapılması tarafımızdan özel şekilde ve yazılı olarak istenmiş olmadıkça, yapılmamasın dan ve kura çekilişlerinin izlenmesinden Bankanız sorumlu olmıya
yacakfcır. Ayrıca, bu hususlardaki isteğimizi Bankanız kabul etmemekte serbesttir. ıiımifanızın emaneten tevdi edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelen kuponlarını keserek bedellerini tahsil etmek, alacak ve masraflarım dügük kalan, miktarı hesabımıza geçirmek yetkisi mevcuttur.

5 Tevdiatımızın kısmen geri alınması halinde, tarafımızdan imza edilecek istirdat makbuzları, Bankanız zimmetinin ibra ve ıskat edildiğini isbat etmeğe yeterli sayılacaktır.

6 Bankanız muhafaza edilmek üzere emaneten tevdi edilen emtia ve eşyayı sigorta ettir, mega mecbur değildir. Ancak hangi tehlikelere karsı ve ne miktar için sigorta ettirmek gerektiğini tayin edip bildirerek Bankanıza yazılı bir talimat verdiğimiz takdirde Bankanız söz konusu emtia ve eşyayı hiçbir sorumluluğu olmaksızın seçeceği bir veya birden fazla sigorta şirketine sigorta ettirebilecektir.

7 Muhafaza edilmek üzere tevdi edeceğimiz emtia, eşya veya hisse senedi ve tahviller için, her defasında ilgili makamlar ve Bankanız mevzuatıyla tesbit olunan oranların en fazlası üzerinden muhafaza, murakabe ve kupon tahsil komisyonu ile ekspertiz, ardiye ve bekçi ücreti almağa ve bunların korunması için yaptığı masrafları bizden tahsile Bankanız yetkilidir. Muhafaza ücretinin Bankanızca peşin olarak tahsil edileceğini kabul ederiz.

8 Bankanızla olan işlemlerimizden dolayı doğmuş ve doğacak her türlü alacaklarımız İçin tevdiatımız üzerinde hapis hakkınız bulunduğunu kabul ve beyan ederiz.

9 İşbu taahhütnameden doğacak her türlü
anlaşmazlıklarda ………………; mahkeme ve icra
dairelerini yetkili merci olarak kabul ettiğimizi bildiririz.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


1 + 9 =