Kaza Sigortaları

KAZA SİGORTASI

Sigorta ettirenin karşılaşacağı herhangi bir kaza sonunda meydana gelecek hasar ve zararları karşılayacak, sigorta ettirenin ve hak sahiplerinin ızdıraplarını bir ölçüde hafifletecek ve güvenlik içinde bulunmasını sağlayacak bir sigorta çeşididir.

Kaza sigortaları çok çeşitli olabilir. Belli başlıları

1 Ferdi kaza sigortası

Sigortalının, poliçe teminatına dahil olan bir kazaya uğraması sonunda ölmesi veya ça lışamıyacak hale gelmesi dolayısıyla kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak, gelir kaybını karşılamak amacını güden sigortadır.

2 Motörlü kara nakil vasıtaları sigortası

Trafik ve kasko olmak üzere iki türlüdür. Trafik sigortası, aracın muhtemel bir kazada üçüncü şahıslara vereceği zararların temini için (kanuni mecburiyet vardır), kasko sigortası ise aracın yanması, hasara uğraması, çalınması hallerinde zararı karşılamak amacıyla yapılan sigortalardır.

3 Hırsızlığa karşı sigorta

Hırsızlıktan zarar gören kimselerle hırsızlık dolayısıyla hukuki sorumluluk altına giren kimseleri temin için yapılan sigortadır. Evlerdeki eşya, bankalardaki esham ve tahvilat ve ticari emtea sigortaları gibi.

4 Mail mes’uliyet sigortası

Borçlar kanununda “haksız bir iş sonunda zarar veren kimse, zarara uğrayan kişinin bu zararını tazminle yükümlüdür.” Ana prensibine göre yapılan sigortalardır. Bu bakımdan sigortacı

Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,

Üçüncü şahıslara ait malların hasara uğraması halinde poliçede temin edilen meblağ kadar ödemede bulunur.

5 Kollektif risk sigortası

Birden çok rizikonun, aynı poliçe ile temin edilmesidir.

Bunların dışında daha birçok kaza sigortaları da vardır Makina kırılması ve montaj sigortası, cam kırılmasına ait sigortalar, deniz ve hava sigortaları gibi. Gemi ve uçak taki yolcuların sigortası “ferdi kaza sigortası” ile sağlanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*