Kayıtlı sermaye sistemi ne demektir?

Hukuk sistemimizde anonim şirketlerin sermaye artırımı hayli uzun süreli formaliteleri gerektirmektedir. Her sermaye artırımında genel kurulun olağanüstü olarak toplanması gerekmektedir ki, nisap sorunları yüzünden genel kurul toplantıları çok defa iki kere yapılmakta ve sırf bu yüzden 1 2 ay vakit ka bedilmektedir. Ayrıca ticaret Bakanlığından ön izin alınmakta, ortaklardan iştirak taahhütnameleriyle iştirak bedelinin l/4’ü peşin alınmakta ve işlemler tamamlanıncaya kadar bir bankada ticaret Bakanlığının emrine bloke edilmekte, Ticaret. Bakanlı ğı’nın kesin izninden sonra artırım mahkemece tasdik edilmekte^ mahkeme tasdiki Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmekte, ancak bundan sonra Ticaret Bakanlığının yazısıyla bloke sermaye serbest bırakılmaktadır. SPK, kayıtlı sermaye sistemini getirmekle bu formaliteleri asgariye indirmiştir.
Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden*şirketler kabul ettikleri kayıtlı sermaye limiti doluncaya kadar sadece yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapabilirler, ayrıca; Ticaret Bakanlığından izin alma, mahkeme tasdiki, sermaye blokajı, blokajın tasdiki gibi formaliteler ve yeni sermayenin blokajından doğan zarar gibi külfetler ortadan kalkmaktadır. Yapılacak işlemler şunlardır:
Yönetim Kurulunun karar alması, Ana sözleşme, izahname, sirküler ve kurulun isteyeceği diğer belgelerin eklendiği bir dilekçeyle kuruldan sermaye artırımı izni istenmesi,
Sermaye artırımının tamamlandığının kurula bildirilmesi,
Kurulun onayı,
Artırımın ticaret sicilinde tescili ve ilanı,
Ticaret Bakanlığına bildirim.
Tabiatıyla, halka arz ve satışla ilgili olarak SPK Madde 6 ve 7’de belirtilen diğer hususlar da gözönünde bulundurulacaktır. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senetleri çıkarılamaz (m.12/3).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*