KARMA EKONOMİ

Kapitalist veya liberalist düzenle kollek tivist düzen arasında üçüncü bir iktisadi sistemdir. Günümüzde geniş bir uygulama olanağı bulmuştur.

Kapitalist ve kollektivist sistemlerin bütün gerekleriyle net olarak uygulanamadığı gözönüne alınırsa, milli ekonominin temel iktisadi sorunlarına çözüm yolu bulmak amacında olan sistemlerin karma bir nitelik taşıdığı da söylenebilir.

Ancak, her ülkede kullanılan kapitalist ve kollektivist araç ve olanaklarının nisbi ağırlıkları doğal olarak değişmektedir.

Her iki sisteme ait aletlerin beraberce kullanılması eğilimi uygulamada devamlılık göstermesine rağmen, karma ekonomi, bazılarına göre kapitalist düzene, bazılarına göre de kollektivist düzene geçişin aracıdır ve bu nedenle karma ekonomi sürekli değil geçicidir. ( Ekonomi)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*