Kara iştirakti (katılımlı) tahviller

Kara iştirakti tahviller, sahibine tahvil faizinin yanısıra şirket karından pay alma hakkını da sağlayan tahvillerdir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.7.1992 tarih ve21284 No’lu mükerrer ResmisGazete’de yayımlanan Seri II, No : 16 tebliğine göre, ortak tıklar esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla belirli sınırlar içinde kara iştirakti tahvil çıkarabilirler.
Kara iştirakti tahvillerin sahiplerine yapılacak ödeme, aşağıdaki şekillerden birine uygun olmalıdır. Bunlar:
a) Maktu (sabit) bir faiz ve buna ek olarak belli bir orana göre hesaplanacak kar payı ödenmesi,
b) Sabit faiz tutarı ile hesaplanacak kar payından hangisi yüksekse onun ödenmesi.
c)Sabit bir faiz belirlenmeksizin, yalnızca hesaplanacak kar payının ödenmesi.
Kara iştirakti tahviller, vade sonunda anapara ödemeli olarak çıkarılırlar, bunların anaparalarının ödenmesi yıllara dağıtılamaz.
Tahvillere her yıl verilecek kar payının hesap şekli ve ödeme zamanı izahname ve sirkülerde gösterilir ve tahvilin ön yüzünde kara iştirakli olduğu açıklanır.
Hisse senetleri, halka arz edilmiş veya halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklıklar açısından tahvillere ödenecek kar payı, Sermaya Piyasası Kurulu’nca belirlenen ilke ve esaslara göre ayrılacak birinci temettü miktarını azaltamaz. Ancak bu ortaklıklar tahvillere ödenecek kar payını birinci temettüye esas baz üzerinden hesaplayabilirler.
Faizler izahnamede belirtilen velerinde ödenir, kar payı ise en geç, olağan genel kurulca bilançonun onaylanmasını iz yen iki ay içinde, gerekli duyurular yapılarak tahvil sahiplerinin emrine hazır tutulur.
Kara katılımlı tahvillere ödenecek kar payı oranı şöyle hesaplanır.
Kara Katılımlı Tahvil tutarı Kar payı oranı = ödenmiş sermaye + ihtiyatlar + Kara katılımlı tahvil tutarı
Yukarıdaki formülle belirlenen oran, şirketin elde ettiği safi ticari karı ile çarpılarak bu tür tahvillere ödenecek toplam kar payı hesaplanır. Kara katılımlı tahvillerin diğerlerinden farkı, ana para ödemelerinin dağıtılmayıp, vade bitiminde bir defada yapılması ve kara iştirakti olduklarının önyüzlerinde belirtilmesidir.

Yorum Yaz

2 + 7 =