KABULÜN ŞEKLİ

Araya girerek yapılan kabul durumu poliçe üzerine yazılır ve araya giren tarafından imza edilir. Kabul şerhinde kimin lehine araya girildiği göstferilir, gösterilmemişse kabul, keşideci lehine yapılmış sayılır (T.K. 648).
Bu maddeye göre, başka bir kâğıt ve örneğin protesto kâğıdının üzerine yapılan kabul işlemi geçerli olmaz. Poliçeden doğan hak ve ödevlere ait bütün açıklamalar, senet üzerinde veya alonju üzerinde görülmek gerekir. Şekli şöyledir. Senedin müsait bir yerine; (keşideci ………. lehine araya girmekle kabul ediyorum) veya (ikinci ciranta
……… lehine araya girme suretiyle kabulümdür) diye yazılır, tarih konur ve imza atılır.
D KABUL EDENİN SORUMLULUĞU
Araya girerek kabul eden kimse, hamile (veya lehdara) karşı sorumlu olduğu gibi, lehine araya girdiği kimseden sonra gelen borçlulara karşı da sorulmu olur (T.K. 649/1), Şu halde, araya girerek kabul eden kimse, hamile karşı sorumluluk bakımından muhatabın yerine geçer ve lehine araya girdiği kimseye karşı da kefillik hakkını kazanır. Bununla beraber, poliçede araya girmiş olan, poliçe bedelini ödemek zorunda kalırsa, hem lehine araya girdiği kimseye hem de onun kefillerine karşı rücu hakkını kullanabilir.
Poliçe, araya girme suretiyle kabul edildiği halde, araya girilen kimse ile ondan önce gelen borçlular T.K. 637’nci maddede gösterilen paraları ödemek şartıyla, hamilden poliçeyi, varsa protesto kâğıdını ve bir makbuz verilmesini isteyebilirler (T.K. 649/2).
T.K. 637. maddede sözkonusu paralar şunlardır Poliçe bedeli, (şart koşulmuş ise) faiz, gecikme veya temerrüt faizi, protesto ve ihbar masrafları ve komisyon.
ARAYA GİRME
Yalnız fıkradaki “varsa protesto kâğıdını” ibaresi, araya girmede protestonun şart olmadığını gösterir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


56 + = 60