İTALYAN MUHASEBE SİSTEMİ

A MAHİYETİ

Bu sistem, genellikle muamele çeşidi az olan orta işletmelerde kullanılır. Özelliği; tarih sırasıyla tutulan bir yevmiye ve sistematik bir şekilde kullanılan defterikebir’e gerek göstermesidir. Diğer defterlerin İse yardımcı ve tamamlayıcı fonksiyonları vardır. Bu usulde bütün işlemler tarih sırasıyla tek bir yevmiyeye yazılacağından Italyan Muhasebe sistemine “Tek yevmiyeli muhasebe sistemi” de denilmektedir.

B İTALYAN SİSTEMİNİN İŞLETMELERE UYGULANMASI

İtalyan sistemi kullanan orta işletmelerde günlük işlemler önce müsvedde defterine kaydedilir. Buradan da tarih sırasıyla yevmiyeye ve sonra da defterikebire geçirilir. Yani

Müsvedde Defteri,

Yevmiye Defteri’ne, buradan da Defteri Kebir’e geçer.

Bu usule “basit İtalyan Sistemi” adı verilir. Bazı işletmelerde ise kasayı ilgilendiren işler günlük kasa defterine, ilgilendirmeyen işlemlerde müsvedde defterine kayıt edildikten sonra yevmiye defterine buradan da defterikebire geçirilir

Müsvedde Defteri ile Kasa Defteri kayıtları önce Yevmiye Defteri’ne buradan da Defteri Kebir’e geçmiş olur.

Bu usule de “mütekâmil İtalyan Sistemi” denir.

İşletmelerde geçen günlük işlemlerin maddelerini doğru bir şekilde yevmiyeye geçmesini sağlamak maksadıyla “kasa” ve “müsvedde defteri”nden alınan günlük kayıtlar önce “prima nota” adı verilen deftere, oradan da yevmiyeye ve defterikebire aktarılır.

C İTALYAN SİSTEMİNİN İŞLEME ŞEKLİ

İlk envantere göre yapılan işletmenin tik bilânçosu envanter ve bilânço defterine geçtikten sonra giriş mizanı veya sermaye hesabı ile açılır. Yani;

Kasa’ya borç,

Sermaye Hesabına veya Kasa’ya borç,

Giriş Mizam’na alacak verilir.

Günlük işlemlerin maddeleri kasa ve müsvedde defterinden yevmiyeye geçtikten sonra defterikebire aktarılır. Her ay sonunda defterikebirdeki hesapların toplamları alınarak bir mizan düzenlenir. Bu aylık mizan ancak yevmiyeye geçen maddelerin defterikebire doğru olarak geçtiğini gösterir. Aylık mizanın bakiye kolonundaki tutarlar işletmenin; Kasa, Alacak Senedi, Banka, Borç Senedi, Borçlular, Alacaklılar… gibi bir çok hesapların situasyonu (vaziyeti) hakkında bir fikir verir. Aylık mizan yevmiyeye yanlış geçen hesapları meydana çıkarmaz.

Hesap dönemi sonunda bir taraftan muhasebe dışı envanter yapılırken (yani iş lemtedeki kıymetler sayılır ve alış fiyatıyla hesap edilirken) diğer taraftan da Muhasebe; muhasebe içi envanter ile uğraşır.

Muhasebe içi envanter çalışmalarında şu işler yapılır

Genel geçici mizan düzenlenmesi (defterikebirden),

Toplu hesaplar ile yardımcı hesaplar arasındaki özel mizanların yapılması,

Borçlu ve alacaklılara hesap hülasaları (exstre) gönderilmesi,

Bankalardan hesap hülasaları istenmesi,

Gelen cevaplara göre cari hesapların karşılaştırılması, faizlerin geçirilmesi, yanlışların düzeltilmesi,

Muhasebe dışı envanter sonunda, mal, esham ve tahvilat, demirbaş gibi kıymetlerde değer düşüşü varsa bunlara ait maddelerin yapılması,

Peşin ödenen masraflardan yeni yıla geçeceklerin ve gerçekleşmiş, henüz ödenmemiş masrafların saptanması,

Amortismanların ayrılması, bütün gider hesaplarının Kâr ve Zarar hesabına aktarılması,

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*