İPOTEK KREDİSİ VEYA İPOTEKLİ KREDİ

İPOTEK KREDİSİ

Bir gayrimenkul üzerinde birden fazla rehin, tesis edilmiş bulunuyorsa, acaba bu rehinlerin sırası nasıl olacaktır. Sınırlı ayni haklarda sıra, kural olarak, “tescil tarihine” göredir. Ama bu esas rehin hakları bakımından değişiktir. Medeni Kanunu’muz bu konuda sabit dereceler sistemi denilen bir prensip kabul etmiştir. Buna göre, gayrimenkul rehin edilirken hangi ipotek derecesine kaydedilirse, o derecenin ifade ettiği kuvvette teminat olur (M.K. mad. 785).

Malik ile alacaklı rehin mukavelesi yaparken bunun kaçıncı dereceden olacağını kararlaştırabilir. Örneğin 100.000. liralık bir alacak için ipotek tesis edilirken ipoteğin İkinci dereceden olacağını kararlaştırmış olsalar bu durumda birinci derece boş kalmış demektir. Fakat bu da birinci derecenin ne miktar para için saklı tutulduğunun tapu sicilinde gösterilmesi şartiyle mümkün olabilir (M.K mad. 785). Yani malik birinci dereceyi diyelim ki 50.000. Hra için boş bıraktığını sicile kaydettirmek zorundadır. Şimdi ikinci derecede tesis edilen 100.000. Ücralık ipotekten sonraki bir tarihte malik 1. dereceden 50.000. liralık bîr başka ipotek tesis edebilir. Bu durumda, rehnedilmiş olan gayrimenkul paraya çevrildiğinde ilk önce birinci derecedeki alacaklıya ödeme yapılır, sonra İkinciye geçilir.

Aynı dereceden birden çok İpotek tesisi de yapılabilir. Sözleşmede, serbest dereceden istifade hakkı yazılmışsa kendisinden önceki alacaklının ipoteği kalkınca, onun yerine geçmesi mümkün olur (M.K. mad. 786/2).

İpotekli gayrimenkulun temliki ve satışı

İpotek edilmiş bulunan gayrimenkulün başkalarına temliki veya satılması mümkündür. Bunun için alacaklının muvafakatini almaya gerek yoktur. Temlikin ve satışın tapuda tescili de şart değildir. Her iki halde de rehinli alacakta bir değişiklik olmaz. Tamamen serbeste aktarılması gerekirse bedelinin tamamen ödenmesi gerekecektir. Bu takdirde de rehin hakkı kendiliğinden sona erer (M.K. mad. 773).

Teminat olarak gayrimenkul ipoteği karşılığında açılan kredilerdir. Bunlar teminat olan gayrimenkulün türüne ve bankanın ödünç verme amacına göre çeşitli isimler alır.

İpotekli tarım kredileri Ziraat Bankasının üretim için açtığı ve ipotek teminatına bağladığı Kısa Vadeli Kredilerdir.

Arazi kredileri Arazi almak, bağ, bah çe yetiştirmek, bataklık kurutmak, sulama tesisleri meydana getirmek gibi ipotek teminatına dayanan ve kısmen arazinin verimi ile ödenmek üzere uzun vade ile açılan kredilerdir.

Emlâk kredileri Mülk almak, yaptırmak, onarmak gibi amaçlarla açılan kredilerdir.

İpotekli ticari krediler ve borçlu cari hesaplar Ticari maksatlar için açılan ve ipotek teminatına bağlanan kredilerdir. Bunlar doğrudan doğruya ipotek (asli ipotek) te minatiyle açılabildikleri gibi, diğer kredi işlemlerinin takviyesi için munzam bir ipotek teminatına da bağlı olabilirler.

Ancak bizde 7129 sayılı Bankalar Kanunu 50. maddesiyle Bankalar, ticaret mak sadiyle gayrimenkul alım ve satımı ile meşgul olamazlar veya gayrimenkul ipoteği karşılığında kredi açamazlar. Onun için ticari bankalarda ipotekli kredi konuları daha çok teminat mektupları ya da diğer teminatları güçlendirmek özere alman ipoteklerdir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 6 = 1