İdari Konulara İlişkin Değişiklikler

a) Ortaklığın Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerinin genel kurulca ibra edilmemesi veya genel kurü kararı ile aleyhine sorumluluk davası açılması veya genel kurul kararları aleyhine dava açılması veya yönetim Kurulu kararları aleyhine Sermaye Piyasası Kanunu’nun I2.maddesi uyarınca dava açılması ve bu davalara ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmesi,
b) Ortaklığın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, genel müdür ve yardımcıları veya ortaklıkta önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişilerin sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli veya taksirli iflas gibi suçlardan mahkul olması,
c) Yukarıdaki a bendi uyarınca açılan davalar hariç, Türk Ticaret Yasasının 336.cı maddesi uyarınca açılan davaların, yönetim kurulu üyelerinin aleyhine karara bağlanması.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*