İcra Memuru

Mühür ve İmza

İcra dairelerince verilen aciz belgesi, biri kesin, diğeri geçici olarak iki çeşittir:

a) Kesin Aciz Belgesi:

Borçlunun, takip olunan alacağın tamamını veya bir kısmını ödemeden âciz bulunduğunu kesin olarak belgeler. Borçlunun hacze dilebilir malları bulunması halinde İcra Memurunun düzenleyeceği tutanak da kesin aciz belgesi yerine geçer. Bu belge ile alacaklı;

Borçlunun bazı tasarruflarını iptal için dava açabilir.

Borçlunun bulunabilecek mallarının ihtiyaten haczini İsteyebilir.

Borçluya bir yıl içinde yeni bir ödeme emri göndermeden takibe devamla mallarını icra yolu ile haczettirebilir.

Aciz vesikası ödenmesi gereken bir alacağı belgeleyen senet niteliğinde olmakla beraber, alacaklı bir yıldan sonra aciz belgesine dayanarak icra takibine geçerse borçlu buna itiraz edebilir. Yeniden ödeme emri çıkarmak ve aciz vesikasını da yenilemek gerekir. Önemli bir nokta da, aciz belgesinde müflis borcunu ikrar etmiş ise alacaklıya takip yetkisi verilmiş sayılır.

Aciz belgesinde yazılı alacak için faiz istenemez. Kefiller, müşterek borçlular,

miktar için ödemeye mecbur oldukları faizden dolayı borçluya rücu edemezler.

Alacak zaman aşımına uğramaz. Fakat borçlunun mirasçıları, mirası kabullerin* den bir sene içinde alacaklı hakkını aramamışsa, zaman aşımını ileri sürebilirler.

Kesin aciz vesikası bu maddelerde yazılı olanlardan başka, medeni hukuk bakımından bazı sonuçlar doğurur. Bunlar arasında; aleyhine aciz vesikası bulunan varis, yarı miras payından yoksun edilebilir. (M.K. 460), lehine yapılmış bağışlama taahhütleri iptal edilebilir. (B.K. 245)

b) Geçici Aciz Belgesi:

Borçlunun, takip edilen alacağı ödemeye yeter malı bulunması halinde, İcra Memurunun haczedilmiş mallara takdir ettiği değerle alacak arasındaki farkı gösteren tutanak “geçici aciz belgesi” dir ve alacaklıya; bu miktara kadar borçlunun mallarının ihtiyaten haczini istemek ve dava açmak yetkisini verir.

Geçici aciz belgesi, borçlunun haczedilmiş olan malları satıldıktan sonra hükmünü kaybeder, onun yerine son durumunu gösteren kesin aciz belgesi geçer.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


94 − = 93