HİZMET AKDİ

Hizmet akdi, iş görme amacını güden diğer bir deyimle konusu bir insan emeği olan akitlerdir. Bu akit (anlaşma) ile bir kimse (işçi), belli bir zamanda veya süresiz hizmet görmeyi, diğer taraf (işveren) de buna karşılık bir ücret ödemeyi taahhüt eder (B.K. mad. 313/1).

Hizmet akdi, iş görme amacını güden anlaşmalardandır. Çünkü gerek işveren (iş sahibi) gerekse işçi hem alacaklı, hem de borçlu durumundadırlar. Hizmet akdini düzenleyen hükümler, Borçlar Kanunundan başka, 1475 sayılı iş Kanunu ile 275 sayılı Toplu sözleşme, grev ve lokavt kanununda da yer almıştır.

Hizmet akdinde taraflar arasında sıkı bir bağlılık vardır İşçi, yüklendiği işe dikkat ve özen göstermek, İşletmeye alt sırları saklamak, verilen malzemeleri dikkatle kullanmak, artan malzemeyi İşverene geri vermek
daha doğrusu her bakımdan hesap vermekle yükümlüdür.

İşveren ise; İşçiye ücretini ödemek, işçinin sağlığını ve sosyal güvenliğini sağlamak, işçiye istirahat zamanı vermek, istek üzerine ona İş şahadetnamesi (bonservis) vermek, keşifte bulunmuş işçiye tazminat ödemekle yükümlü ve sorumludur. Şu halde;

Hizmet akdinin esaslı unsurlarından biri işçinin “hizmet taahhüdü” diğeri ise işverenin “ücret taahhüdü” dür.
Hizmet, bedeni veya fikri ya da bedeni ve fikri olabilir. Bunun önemi yoktur. Örneğin bir işletmede gidecek malları taşımak kadar, bu İşe nezaret etmek de bir hizmettir.

Ücret ise, işverenin işçiye ödemeyi taahhüt ettiği edimdir. Hizmet anlaşması daima karşılıklı olduğundan yapılan hizmete karşılık bir ücret ödenmesi sözkonusu olmayan hallerde hizmet değil, vekâlet akdi hükümleri uygulanır. Ücret para olabileceği gibi iktisadi değeri olan başka şeyler de olabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*