Hisse senetleriyle değiştirilebilir tahviller

Piyasaya arzedilen tahvilleri cazip kılmak için izlenen yöntemlerden biri de, tahvil satın alanlara önceden belirlenmiş ve bunları belirli şartlarla hisse senedine dönüstürerek hakkının sağlanmasıdır.Yeni kurulan bir anonim şirketin, hisse senetlerini satın alacak ortaklar bulması zor olabilir. Bu durumda hisse senedine çevrilebilir tahvil her iki tarafın da işine yarayabilecek bir araç olmaktadır, şirketin kuruluşunun ilk yıllarında, kar payı dağıtmak zorunda kalmadan kullanabileceği fonları sağlamak yatırımcılar da şirketin gelişmesini takip edebilecekleri ve bu süre içinde hiç değilse sabit bir faiz geliri elde eğerşirketin gelişmesini olumlu görürlerse zaman içinde şirketin ortağı konumuna
geçmelerine imkan sağlayacak menkul kıymet sahibi olmaktadırlar.
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, ortaklıklar esas söz leşmelerinde hüküm bulunmak SPK ve TTK’da belirlenen sınırlar içinde olmak üzere halka arzetmek için,hisse senediyle değiştirilebilir tahvil çıkarabilirler. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim ortaklıklar tarafından hisse senediyle değiştirilebilir tahvil çıkarılması durumunda, değiştirme hakkının kullandırılması sonucunda verilecek hisse senediyle ortaklığın çıkarılmış sermayesinin toplamı kayıtlı sermaye miktarını aşamaz.
Deştirme fiyatı, HDT sahiplerinin tahvillerini hisse senetleri ile değiştirmeleri halinde bu hisse senetlerine uygulanacak fiyattır.
Değiştirme oranı, hisse senedi ile diğiştirme sırasında HDTnin nominal değeri karşılığında verilecek pay sıyısını gösterir.
Borsada işlem görmeyen ortaklıklarıns HDT ihraçlarında, değiştirme fiyatmınbelirlenmesine ilişkin esaslar izahatnamede gösterilir.
Hisse senetleriyle değiştirmede tahvil sahiplerine yeni çıkarılacak hisse senedi verilmesi halinde fiyat, hisse senetlerinin nominal değeridir. Tahvil sahipleri bu fiyat üzerinden tahvillerinin nominal değerlerine eşit hisse senedi alabilirler. Örneğin, 1000 TL nominal değerde tahvil karşılığında yine 1000 TL nominal değerli bir hisse senedi alınabilir. Ancak izahnamede gösterilmesi senetlerini gösteren makbuzlar, 3 nüsha halinde düzenlenir. İlk nüsha, oy hakkını vekaletname aracılığıyla kullandırıacak pay sahibine, ikinci nüsha vekaletname ile birlikte vekile verilir. Üçüncü nüsha ise, hisse senetlerinin bloke edildiği banka ya da aracı kurumda kalır.
Vekaletnamenin en geç, genel kurul toplantısı sırasıda divan kurulunun oluşturulmasından önce ortaklığa sunulması gerekir.
Bir banka veya aracı kurumun saklama hizmeti sunduğu hisse senetlerine ilişkin oy hakkının kullanılması amacıyla bu kuruluşlara verilecek vekaletnamelerde imza veya imza sirkülerinin onay şartı aranmaz. Bu halde vakeletname formunun, saklama hizmetini sunan banka veya aracı kurumu vekil tayin edecek şekilde oy hakkı sahibi tarafından doldurulup verilmesi yeteri idir.
Oy hakkı sahibi, genel kurulda oy hakkının kullanılması amacıyla kendisine saklama hizmeti vermeyen ve fakat yasal olarak saklama hizmeti vermeye yetkili bir banka ve aracı kurumu da vekil tayin edebilir. Bu takdirde hisse senetleri, ilgili genel kurul toplantısının sonuna kadar vekil banka ya da aracı kurumda saklamaya alınır. Saklamada bulunan hisse senetlerini gösteren makbuzlar iki nüsha halinde düzenlenir. İlk nüsha müşteriye verilir. İkinci nüsha ise banka ya da aracı kurumda saklanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*