Hisse senetlerinin sağladığı haklar nelerdir?

Bir mülkiyet belgesi olan hisse senedine sahip olanların şu hakları vardır:
1) Şirketin karından pay alma hakkı
2)Şirketin yönetimine katılma ve oy kullanma hakkı
3)Rüçhan hakkı (yeni pay alma hakkı)
4)Tasfiyeden pay alma hakkı
5) Şirketin faaliyetleri hakkında bilgi alma hakkı.

Hisse senedi sahibinin sorumlulukları nelerdir ?
Her konuda olduğu gibi hisse senedi sahipliğinde de bir takım haklar ve sorumluluklar söz konusudur. Hisse senedi sahiplerinin haklarını yukarıda kısaca sıraladık. Şimdi de sorumluluklarını açıklayalım. Gerek hisse senetleri halka arzedilme miş olan şirketlerde, gerek şirketin kuruluşunda, gerekse sermaye artırımında iştirak taahhüdünde bulunan bir ortak, taahhüdünü yerine getirmekle sorumludur. Ortak, taahhüt ettiği hisselerin apellerini şirket yönetim kurulunun belirlediği tarihlerde yatırmak zorundadır. Apel borçlarını zamanında ödemeyen ortaklardan temerrüt (gecikme) faizi talep edilebilir. Söz konusu ortaklar bu durumda yani taahhütlerini yerine getirmedikleri takdirde ortaklıktan çıkarılabilirler, yatırdıkları miktar üzerinden haklarını kaybedebilirler. Sermayesi tamamen ödenmiş bir şirket iflas eder veya tasfiye işlemine tabi tutulursa şirketin borçlarını ödeyebilmesi için hisse sahiplerinden taahhütlerinin ödemedikleri kısmı talep edilebilir. Böylece hisseler yeni devralan kişi de aynı taahhütleri devralmış olur. Hisse sahibinin mali sorumluluğu, hisse senedi sahibi olmaktan ziyade, kuruluşa veya sermaye artırımına katılırken imzaladığı taahhütnameden ileri gelmektedir. Dolayısıyla hiçbir taahhütname imzalamadan portföy yatırımı yapan bir kişinin sahibi bulunduğu tamamı ödenmiş hisse senetlerinden dolayı herhangi bir mali sorumluluğu yoktur. Hisse senetleri halka arzedilmiş ortaklıklarda hisse bedelleri tam ve nakden ödendiği için yukarıda bahsedilen şekilde bir taahhüt (sorumluluk) bulunmamaktadır.

Kaç türlü hisse senedi vardır ?
Hisse senetlerini değişik açılardan türlere ayırabiliriz. Na ma hamiline adı imtiyazlı, kurucu intifa senetleri gibi…Şimdi bunları kısaca tanımlayalım:

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*