HAVALEYE AİT HÜKÜMLER

1) Havale iptali Amirin talimatı ile havaleler iptal edilebilir. Havalenin iptalini isteyen mektup ve telgraf talimatında “ödenmedi ise” kaydını koymak lâzımdır. Şartlı havale kabul etmek doğru değildir. Havale emirlerinde gönderilen paranın hangi amaçla gönderildiğini (……,. ayı kirası gibi, ….. nin teslimi karşılığında gibi) belirten kayıtların konması iptal sözkonusu olursa bir takım anlaşmazlıklara yol açacağından sakıncalıdır. Aslında havale sebebinin gösterilmesine gerek yoktur. Bankaların havale kabul şartlarını gösteren basılı kâğıdın talimat föyünde bu gibi hususlardan dolayı sorumluluk kabul edilmiyeceği de yazılıdır. Havaleyi gönderenin İsrarı üzerine şartlı kayıtlar konsa da havalenin iptali için leh dardan yazılı muvafakat mektubu alınması gerekir. Amir adına, vekâleti olmadığı kişi tarafından havale yapılmasında bir sakınca yoktur, Ancak havale yapıldıktan sonra lehdara ödenmeden önce şartlarda veya lehdarda bir değişiklik yapma hakkı amire veya vekiline aittir. Bu bakımdan vekâleti taşımıyan kimsenin havale yapması mümkün ise de iptal konusunda amirin veya vekilinin talimat vermesi gerekmektedir.

2) Havalenin haczi Üçüncü şahıslarca icra yolu ile haczettirilen havale bedelleri Muhtelif Alacaklılar/Bloke hesabına geçirilir ve ilgili merci tarafından verilecek talimata kadar bu hesapta bekletilir. Havale Tediye Emirlerine, Şubeler …. şubesi borcu ile alınmışsa, Tediye Emirleri Ödenecek havaleler hesabı borcu ile Muhtelif Alacaklılar Bloke hesaba alacak vererek icranın emrine hazır tutulur.

3) Havale amiri ve lehdarın iflası Gerek havale amirinin ve gerekse lehdarının iflası mahalli İcra ve İflas Memurluğunca bildirildiği zaman havale emrini alan banka veya ödeyecek banka, bu talimat üzerine ödeme yapmıyarak iptal için; Şubeler TL………..Şubesi veya Tediye Emirleri Ödenecek Havaleler borcu ile yine, Muhtelif Alacaklılar Bloke hesaba alacak vermek suretiyle bekletilir.

4) Havalede zamanaşımı On sene süre ile lehdarı tarafından alınmamış ve bu süre içinde amirleri tarafından geri istenmemiş havaleler Merkez Bankasına aktarılır (Bank. K. mad. 31). Bu bakımdan bankalar, gerek Tediye Emirleri Ödenecek havaleler ve gerekse Muvakkat ve Mutavassıt Hesaplar Posta Havaleleri hesabında ödenmeyen havalelerin lehdar ve amirini bulup normal yoldan tasfiyesini sağlamağa çalışmalıdırlar.

5) Havale lehdarımn ölümü Lehdarın ölümü halinde havale bedeli varislerine geçer ve veraset ilamı gereğince ödenir. Bu takdirde Veraset ve İntikal vergisinin ödendiğine dair vergi makbuzu aranır veya ödenmesi gereken vergi miktarınca kesinti yapılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*