HARCIRAH

İş verenlerle, işverene bağlı olarak çalışan memur ve hizmetlilerin iş icabı gezilerinde, işe alınmalarında, iş yerlerinin değiştirilmesinde (nakil ve tayinlerde) emekli olarak işten ayrılmalarda kendileri ve ailelerinin yol ve zaruri giderlerine karşılık verilen paraya “Harcırah” denir.

Başka bir deyimle harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarını karşılamak üzere kurumlarınca memur ve hizmetlilere veya aile efradına ödenen paralardır.

Harcırahlar, kamu tüzel kişileri için 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilir.

Bu kanuna tabi kurumlar Köy bütçesi dışında kalan Umumi Muvazeneye dahil dairelerle, özel ve katma bütçeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller (Denizcilik Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türk Hava Yolları hariç) ve bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları kurumlardır.

Harcırah alacak memur deyimi; Barem Kanunu hükümlerine tabi aylık ve ücretlileri, hizmetli ise Barem Kanunu hükümleri dışında kalan devamlı veya geçici müstahdemlerle, kurumlarda yalnız ödenek veya gündelik karşılığı çalışanları ifade eder.

Harcırahın hesaplanmasında kural olarak, gidip gelmeğe en uygun ve en alışılagelmiş yolun daha az masrafı gerektireni esas alınır.

Ödemelerde kanunda gösterilen cetvellere uyulur.

Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafım (göç tazminatını) kapsar. İlgili, Harcırah Kanunu hükümlerine veya yönetmeliklere göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına hak kazanabilir (6245 Kan. mad. 5).
Harcırah ödemelerinde düzenlenen cetvel örneği karşı sayfadadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*