Hamiline yazılı hisse senedine sahip olanlar, vekilleri aracılığıyla oy kullanabilir mi?

Evet. Hamiline yazılı hisse senetlerinin zilyetliğinin devri veya bunlara mutasarruf olunduğunu gösteren belgelerin temliki yoluyla da genel hükümler çerçevesinde de oy kullandırılabilir. Ülkemizde hamiline yazılı hisse senetlerinin ağırlıkta olduğu dikkate alınırsa, tebliğdeki bu düzenlemenin yerinde olduğu daha kolay anlaşılabilir.
Soru 151 : Vekaleten oy kullanılabilmesi için vekaletnamenin nasıl olması gerekir?
Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzacı notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi jrnzasmı taşıyan vekaletname formuna ekler.
Nama yazılı hisse senetlerinde, hisse senetlerinin notere ibrazı zorunlu değildir. Ancak vekaletnamedeki imzanın, notere onaylattırılması halinde, hamiline yazılı hisse senetleri ya da bunların tirtip, tutar ve seri numaralarının dökümünü içeren, notere ibraz günü itibariyle bir banka veya aracı kurumda adına saklandığı kişiyi gösteren makbuz, imza onayı sırasında noter ibraz edilir ve noter, hamiline yazılı hisse senetlerinin tirtip, tutar ve seri numaraları ile ibraz edeni belirleyerek, vekaletname formunu imzalayan kişinin imzasını onaylar. Vekalete konul olan hisse senetleri, bir banka ya da aracı kuruma makbuz karşılığında bloke edilir. Vekalet nedeniyle bloke edilen hisse senetlerini gösteren makbuzlar, 3 nüsha halinde düzenlenir. İlk nüsha, oy hakkını vekaletname aracılığıyla kullandırıacak pay sahibine, ikinci nüsha vekaletname ile birlikte vekile verilir. Üçüncü nüsha ise, hisse senetlerinin bloke edildiği banka ya da aracı kurumda kalır.
Vekaletnamenin en geç, genel kurul toplantısı sırasıda divan kurulunun oluşturulmasından önce ortaklığa sunulması gerekir.
Bir banka veya aracı kurumun saklama hizmeti sunduğu hisse senetlerine ilişkin oy hakkının kullanılması amacıyla bu kuruluşlara verilecek vekaletnamelerde imza veya imza sirkülerinin onay şartı aranmaz. Bu halde vakeletname formunun, saklama hizmetini sunan banka veya aracı kurumu vekil tayin edecek şekilde oy hakkı sahibi tarafından doldurulup verilmesi ye terlidir.
Oy hakkı sahibi, genel kurulda oy hakkının kullanılması amacıyla kendisine saklama hizmeti vermeyen ve fakat yasal olarak saklama hizmeti vermeye yetkili bir banka ve aracı kurumu da vekil tayin edebilir. Bu takdirde hisse senetleri, ilgili genel kurul toplantısının sonuna kadar vekil banka ya da aracı kurumda saklamaya alınır. Saklamada bulunan hisse senetlerini gösteren makbuzlar iki nüsha halinde düzenlenir. İlk nüsha müşteriye verilir. İkinci nüsha ise banka ya da aracı kurumda saklanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*