Halka arzda aracılık türleri nelerdir?

Halka arzı gerçekleştirebilecek arzı kuruluşlar, bunu çeşitli yöntemlerle yapabilirler. Bu yöntemlerden birincisi” en iyi gayret aracılığı”dır.Halka arz edilecek menkul değer (hisse senedinin), izahnamede belirtilen satış süresi içinde satışa su nulur.Satılmayan kısım ise ihraçcı kuruluşa iade edilir veya hisseler daha önce satın almayı taahüteden üçüncü kişilere satılır. İkinci yöntem, “aracılık yüklenimi”dir. Bu yöntem de , kendi içinde ikiye ayrılır.
1.Bakiyeyi (Kalanı) Yüktenim: Bu yöntemde hisse senedi izahnamede belirtilen süre içinde satışa sunulur. Bu süre içinde hisselerin tamamı satılmazsa , satılmayan kısmın tamamının bedeli, satış süresi sonunda , aracı kuruluş tarafından tam ve nakden ödenir.
2.Tümünü Yüklenim:Bu yöntemde .ihraççı kuruluş, kendisini tamamen garanti altına alır. Şöyle ki; satışa arzedilebile cek hisse senedinin tamamının bedeli, satışın başlamasından tam ve nakden aracı kuruluş tarafından ödenir. Hiselerin tamamını satmayı taahhüt eden aracı kuruluş, bu hisselerin satışına , halka arz edilmeksizin de aracılık edebilir.
Halka arz , kısmen veya tamamen birden fazla aracı ku ruluş tarafından konsorsiyum şeklinde ya da birbirinden bağımsız olarak da yapılabilir. Konsorsiyum yapılması durumunda , ihraçcı kuruluşun onayının alınması zorunludur. Satış süresinin bitimini izleyen en geç altı iş günü içinde , satış sonuçları hakkında SPK ‘ya bilgi verilir.
Menkul kıymetlerin ihracına ilişkin aracılık taahhüdü , ihraç eden ortaklığın isteğiyle aracı kurumlar ve bankalar arasında kurulacak konsorsiyumlar eliyle de yapılabilir. Bu durumda , aracılar arsında bir konsorsiryum sözleşmesi düzenlenir ve konsorsiyumun yönetimini, aracı kuruluşlardan biri üstlenir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*