Halka açılmanın avantajları nelerdir?

Bu avantajları şöyle sırayabiliriz:
1 .Bir finansman kaynağı olarak karşımıza çıkan halka açılma, borçlanmanın aksine, ortaklara belli bir vadede faiz ya da anapara gibi sabit bir ödeme yükümlülüğü getirmez. Bu nedenle şirketin kredibilitesi, dolayısıyla borçlanma kapasitesi artar. finansal esneklik sağlanır. Şirketin mali krize düşme ihtimali azalır. Satış hacminde veya karlılığındaki ani düşüşler karşısında şirket, direnme gücünü korur.
2. Halka açılmak, çok ortaklı olmak demektir. Bu ise şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olması demektir. Bu ise şirkete vergi açısından bazı avantajlar sağlar. Halka açık anonim şirket sayılma, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 6/b bendi uyarınca yapılan tevkifat açısından ödem arzetmektedir.
Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunlarında 3946 sayılı Kanunla yapılan yeni düzenlemelere göre, kurumlarda vergileme iki aşamada yapılacaktır. İlk aşamada kurum kazancı, %25 oranında kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. İkinci aşamada ise bu kazançtan hesaplanan Kurumlar Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanununu’nun 8’inci maddesinin 1 ve 6 numaralı bentlerinde yer alan vergiden müstesna kazançlar ve yatırım indirimi tutarı düşüldükten sonra kalan kısım, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca menkul sermaye iradı sayıldığından bu kısım üzerin
den Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (b) alt bendi gereğince tevkifat yapılacaktır. Bu fevki fat oranı, Bakanlar Kurulu’nca halka açık anonim şirketler için diğer kurumlara göre farklılaştırılabilecektir. Sözkonusu tevkifat oranı, 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile halka açık anonim şirket sayılan kurumlar için %10, diğer kurumlar için %20 olarak belirlenmiştir. (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Seri No:47,R.G. Tarihi: 27 Mart 1994, Sayı:21887) Örneğin halka açıklık oranının 25 olması halinde yüzde 40, halka 35 ve halka açıklık oranının yüzde 80 olması halinde ise kurumlar vergisi yüzde 30 olarak uygulanır.
3.Kayıtlı sermaye sistemine geçme olanağından yararlanmaları halinde, Türk Ticaret Kanunu’na göre daha kolay ve düşük maliyetle sermaye artırma imkanına kavuşurlar.
4.Tahvil ve benzeri borçlanma senetlerinin ihraç limitleri, halka açık şirketler için daha yüksektir.
5.Halka açılma, o şirketin hisse senetlerinin borsalardaki veya borsa dışı piyasalarda işlem görmesine imkan sağlar. Bu da, yatırımcılara hisseleri en uygun piyasa tarafından pazarla yabilme. yani likidite ve portföy çeşitlendirmesi imkanı sağlar.
6.Halka açıklık nedeniyle SPK’ya tabi şirketlerin ortakları her yıl karın belli bir yüzdesi oranında temettü alma imkanına kavuşurlar.
7.Halka açılma, şirketleri şeffaf olma kamuya doğru ve zamanında bigilendirme, bağımsız dış denetim yaptırma gibi ekonomik, mali ve sosyal gibi sorumluluklar altına sokar. Bu ise şirketlere prestij ve güven kazandırır.
8.Sermaye tabama yayılır. Batı’da halk kapitalizmi denen şey de bu yolla, başka bir deyişle sermayenin çok sayıda insan tarafından paylaşılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu, ülkede refah düzeyinin yükselmesinde önemli rol oynar.
9.Enflasyonun düşürülmesinde önemli bir işlevi vardır. Şirketlerin halka açılmak suretiyle kaynak sağlamaları, borçlanma yoluyla elde edilecek kaynaktan çok daha ucuz olacağı için bunun üretilen malın birim fiyatını düşürücü etkisi olur. Dolayısıyla enflasyonun düşürülmesinde halka açılmanın önemli rolü vardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*