Gümrük vergisi

ÂDİ TAHVİL NEDİR?

Rehinli olmayan, bayağı bir alacağı ifade eden tahvile bu ad verilir ki borçlunun iflası halinde alacaklı İcra masasına girer, ama diğer alacaklılara karşı imtiyazlı durumda olamaz, ( Tahvil)

AD VALOREM NEDİR?

Gümrük tarifelerini uygulayan ülkelerde, gümrük vergisi, ithalat mallarının değerine göre hesaplanır. Bu sistemde gümrük vergisi, yurda ithal edilen eşya değerinin belirli bir yüzdesini teşkil eder.

Malın değeri yerine; ağırlığını, yapı özelliklerini ve diğer miktar ölçülerini esas tutan spesifik gümrük tarifelerinden ayrı olarak daha pratik, daha adil olan bu gümrük vergi tarifesi uygulanmaktadır.

Ad valorem tarife sisteminde bütün mal çeşitlerine ve aynı çeşidin değişik kategorilerine tek ve yeknasak bir vergi oranı uygulanmaz. Örneğin; fiatları aynı olan bir kamyon ile bir traktörün gümrük vergileri farklı olabilir, ya da ağırlığı bin kiloya kadar olan otomobillerin değeri üzerinden % 50 vergi alırnırken, bin kilo üstündeki taşıtlarda vergi oranı ;% 70’e yükselebilir. Ülkemizde 1954 de uygulanmasına geçilen ad valorem gümrük vergisinin tercih nedeni;

1) Bu sistemde vergi geliri, ithalat eşyasının değerini kolaylıkla izlemektedir. Eşya fiatları zamanla artış gösterdiğinden, devletin yararına olmaktadır.

2) Malın kalitesi ile fiyatı arasında ilişki bulunduğundan bu sistem vergi adaletine daha uygun görünmektedir.

3) Yerli ürünlerin hangi ölçüde korunduğunu hesaplamak ve gümrük rejiminin koruyucu fonksiyonunu ölçmek olanağını vermektedir.

4) Spesifik tarife sistemleri genellikle ayrıntılı ve dağınık bir vergi rejimi halinde gözükmektedir. Oysa ad valorem sistemlerinde daha derli toplu bir rejim kurulabilmektedir.

Ancak; Vergiye esas olacak değerin tes biti kolay bir işlem değildir. Çok dikkat ve tecrübe isteyen bir iştir. Değerin tesbitinde takdir hakkının büyük rolü vardır. Bir de gümrük tarifesinin, ithal mallarının rayiç değerlerine göre iyi tertip edilmiş olması gerekir. Aksi halde gümrük ile yükümlü arasında tatsız tartışmalar ve anlaşmazlıklar çıkabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


97 − 93 =