GÜMRÜK HATTI

Gümrük Kanununa göre, Gümrük Hattı (Türkiye sınırları) kara, su ve havadan ancak gümrük kapılarından geçilerek aşılır (mad.

7). Kanunda veya gümrükçe verilmiş yazılı izin kâğıdında gösterilen kayıtlara uyulmak ve gümrüğün murakabesi
altında bulundurulmak şartıyla vergi ödeme yükümlülüğü açısından gümrük hattı dışında sayılı yerler

1 Serbest liman, bölge ve yerler.

2 Gümrüklenmemiş eşyaya mahsus Antrepolar ve bu türlü eşya konmasına Gümrük İdaresince izin verilmiş yerlerdir (mad. 3).

Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattından geçen veya eşya geçiren her şahıs gümrük kanun ve nizamlarına uymakla yükümlüdür (Gümrük K. mad. 1).

Gümrük mevzuatı hemen bütün Bakanlıkları ilgilendirdiğinden kural olarak Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür. Ancak gerek teşkilâtı ve gerekse görevleri gereği uygulamadan asıl sorumlu olan Gümrük ve Tekel Bakanlığı’dır.
GÜMRÜK TARİFESİ (fr. Tarif dounaier)

Gümrük resmine tabi mal ve eşyanın ödenmesi gereken vergileri sistematik ve toplu olarak gösteren cetvellere “gümrük tarifesi” denir. Tarifelerde emtia alfabetik olarak veya gruplara göre sıralanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


13 − 10 =