GENEL LİKİDİTE

A Demek ve şirketlerde

a) Genel kurul, dernek ve şirketlerde kanun ve anasözleşmelerl gereğince oy kullanabilecek üyelerden kurulan kurullardır. Genel kurul demek ve şirketin en yetkili organıdır. Statü değişikliği, sermaye artırımı veya eksiltmesi İdare Meclisi ve murakıpların seçilmesi veya tayini gibi şirketlerin, hal ve kaderleriyle ilgili en önemli konular bu kurulda görüşülür. Ve karara bağlanır.

b) Anonim şirketlerde üç türlü genel kurul vardır

1. Kuruluş genel kurulu
Bu kurul tedricen kurulan anonim şirketlerde hisselerin tamamı taahhüt edildikten ve en az dörtte biri ödendikten sonra bütün pay sahiplerinin katılabileceği bir kuruldur.

2. Olağan genel kurul

Bu kurul, (adi umumi heyet) anonim şirketlerin yıllık hesaplarını ve yapılan işleri incelemek ve onaylamak için, her hesap döneminin sonundan başlayarak en çok üç ay içinde idare meclisinin çağrısı üzerine toplanır. Olağan genel kurul, gündeminde bulunan İdare Meclisi ve murakıp raporlarını ve bilânço ile kâr ve zarar hesaplarını inceleyip onayladıktan sonra İdare Meclisi üyelerinin ve murakıpların ibrasına karar verir.

3. Olağanüstü (fevkalâde) Genel Kurul

Herhangi bir zamanda ve gerektiğinde İdare Meclisinin ve murakıpların çağrısıyla toplanan Genel Kurula denir. Statü tadili, sermaye artırımı gibi olağanüstü olaylarda toplanır.

Genel Kurullarda .Ticaret Bakanlığı adına komiser hazır bulunur.

B İktisadi devlet teşekküllerinde

İktisadi Devlet Teşekküllerinin başında bulunan bu genel kurul, Başbakanın tevkil edeceği Bakanlardan birinin başkanlığı altında Maliye, Ticaret ve Tarım Bakanlarıyla T.B.M.M. Bütçe, Adalet, Sayıştay, Maliye, Ta
rım ve Ticaret Komisyonları başkan ve başkan vekilleri, raportörler ve kâtiplerinden ve bu komisyonların seçecekleri kişilerle iktisadi devlet teşekkülü halindeki Bankaların İdare Meclisi reisiyle Genel Müdürlerinden oluşmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 50 = 53