Genel Bilanço Nedir?

Genel bir bilanço örneği aşağıdadır
Bu açıklamalardan sonra; bir işletmenin geleneksel olarak varlık ve alacakları aktifte, borçları, sermayesi ve ihtiyatları ile kârı da pasif tabloda gösterilir.
Bilânçolarm düzenlenmesi ve içindekilerle ilgili olarak uygulanan usuller
1 Dönen varlıklar (cari aktifler, mü tedavil kıymetler) ile kısa vadeli borçlar tablonun en başında ve ayrı ayrı gruplandırılmış olarak gösterilmelidir. Bizdeki bilânçolar da dönen varlıklar tablonun sol tarafında (aktif) ve başta, kısa vadeli borçlar da sağ tarafın (pasif grup) en başında gruplandırıl maktadır. Çünkü dönen varlıklar grup toplamından kısa vadeli borçlar grup toplamı düşülmek suretiyle işletme sermayesinin bilançoda açıkça gösterilmesi mümkün olur.
2 Para dışında kalan alacaklar mal stokları ve benzeri dönen varlık unsurları, bilanço tarihini izleyen takvim yılı içinde paraya dönüşecek ya da normal faaliyetlerin gerçekleşmesinde kullanılacak unsurlardan ibarettir. Paraya dönüşmesi bazı hallerde bir yıldan uzun süren yarı mamuller gibi varlık unsurları da normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşeceği için dönen varlıklara da hil edilir. Kısa vadeli borçlar, bilanço tarihini izleyen takvim yılı ya da normal faaliyet dönemi içinde para olarak ödenecek ödeme taahhütlerini kapsamına alır.
3 Dönen varlıklar, kendi içinde para ile başlayarak paraya yakınlık derecelerine göre yaklaşık bir sıralamaya tabi tutulur. Örneğin, kısa vadeli borçlar genellikle; Banka borçları, diğer borçlar, senetli ve senetsiz borçlar, birikmiş borçlar şeklinde sıralanır.
4 Dönen varlıkların belli başlı çeşitleri; Para, satılabilir hisse senetleri ve tahviller, senetli ve senetsiz alacaklar, stoklar, peşin ödenmiş masraflar ve akreditiflerden ibarettir. Bazı hallerde bu belli başlı türlerin de bir kaç tali başlık altında toplanması mümkündür.
5 Dönen varlıkların para ya da paraya çevrilmesi işletmede hemen kullanılabilir olduğu düşünülmektedir. Ama bunun dışında kullanılması sınırlanmış veya bloke edilmiş paraların ayrı bir başlık altında gösterilmesi gerekir.
6 İşletmenin, başka işletmelere katılma payları (iştirakleri) fiilen ödenmiş tutarlarıyla gösterilir. Sonradan ortaya çıkmış piyasa değer düşmeleri, önemli ölçülere ulaşmış ise bilançoda gösterilecek maliyet bedelleri, bu değer düşmeleri tutarında indirilir. Böylece henüz fiilen ödenmemiş iştirak taahhüdünün işletmenin varlıkları arasında gösterlmemesi gerekir.
7 Duran varlıklar, bilânçoda, maliyetlerinden bilânço tarihine kadar birikmiş amortisman indirimleri düşüldükten sonra net maliyet bedelleriyle gösterilir.
Duran varlıkların ana grupları, uzun vadeli alacaklar, iştiraklar, bina, arazi, makine ve tesisattan ibarettir.
8 Maddi olmayan varlıklar (ihtira, patent ve geçiş hakları gibi) için bir bedel ödenmiş ise bilançoda gösterilmesi gerekir. Bu tür haklar zamanla değerini kaybeder, bir kısmı da değerini muhafaza eder (peştemal lık ve kuruluş masrafları gibi). Ama bunların da zaman içinde itfa edilmeleri gerekir.
9 Kısa vadeli borçlar; satın alınmış mal ve hizmetler ya da ortaya çıkmış zararlar yüzünden kısa sürede ödenecek paraları temsil eder.
10 Uzun vadeli borçlar, bilançoda ayrıca gruplanmalı ve borcun temel özellikleri belirtilmiş olmalıdır. Yani en az borcun teminat durumu, vadeleri, faiz oranı gibi hususlar yazılmalıdır.
11 İşletme sahiplerinin işletme varlıkları üzerindeki hakları (öz varlık) ödenmiş sermaye, yedek akçeler ve dağıtılmamış kârlardan oluşur. Ödenmemiş sermaye ile birikmiş zararlar, varlıklar toplamının dışında kalacaktır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 6 = 3