GELİR

Gelir, (İrat) Taşınır ve Taşınmaz mallarla her türlü haklardan ve hizmetlerden elde edilen kazanç ve menfaatlerdir. Diğer bir deyimle gelir; bir şahsın bir yıl içinde elde ettiği irat ve kazançların toplamıdır. Bu tariften anlaşılacağı üzere;

1 Gelir bir şahsı ilgilendirir. Oysa randıman ve verim (bir ev, bir fabrika ve benzeri) eşya ile ilgilidir.

2 Gelir (ücret, faiz, rant ve kâr gibi) çeşitli unsurlardan oluşan yıllık bir varidat toplamıdır. Bunun anlamı şudur Hediye ve bağışlar bir gelir sayılamayacağı gibi borçlanma neticesinde elde edilen paralar da gelir değildir.

3 Gelir; para ve eşya olmak üzere iki türlüdür. Örneğin Personele verilen yemek, hizmetlilere verilen elbise ve benzeri şeyler ayni gelir sayılır. O itibarla vergi konusuna girer. Aslında gelir; para ve iratların kazanılması için sarfedilmesi gereken masraflar gayri safi hasılattan düşüldükten sonra kalan safi bir miktardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 82 = 85