GAYRİMENKUL

Üzerinde mülkiyet hakkının geçtiği matlar ikidir Menkuller (taşınır mallar) ve gay rimenkuller (taşınmaz mallar).
Gayrimenkulier Yerinde duran, sabit olan, taşınmayan eşyadır. Gayrimenkulier üzerinde kolaylıkla ve emniyetle işlem yapmayı sağlamak için, bunların gerçek durum larını belirtmek amacıyla tapu kütükleri kurulmuş ve bu kütüğün açık esas ve ölçülere dayanmasını sağlamak üzere de gayrimenkul lerin tapu kadastrosu yapılmıştır.
Gayrimenkulier nitelikleri ve gösterdikleri ekonomik değerleri gereği; mülk edinme ve kullanma bakımından, menkullere göre farklı hükümlere tabi bulunmaktadır.

A Neler gayrimenkul sayılır

1) Arazi ve arazi üzerindeki bitki ve ağaçlar, binalar ve bunların parçaları (Arazi üzerindeki bitki ve ağaçlar kaldırıldığı zaman bunlar taşınmaz mal niteliğini kaybeder).

2) Madenler üzerindeki haklar Örneğin bir madenin işletilmesi için alınan ruhsat ve imtiyaz hakkı gayrimenkul niteliğindedir. İmtiyaz sahibi madenlerin bulunduğu araziye sahip değilse onun hakkı sadece işletmeye ait ve yer üzerinde tasarruf yetkisi olmaz.

3) Tapu siciline daimi ve müstakil olmak üzere kaydedilen haklar da gayrimen kuldür.

B Gayrimenkullerin kazanılması (İktisabı)

Ayni haklar iki türlüdür

1) Sınırlı ayni haklar İpotek, irtifak, intifa hakkı gibi.

2) Mutlak ayni haklar Yani mülkiyet hakkı.

Gayrimenkulier üzerindeki her ayni hak gibi mülkiyet de ancak topuya tescil ile hüküm ifade eder. Tapuya kaydolunmamış bir gayrimenkul üzerinde mülkiyet hakkı geçerli olamaz.

Aksi sabit olmadıkça menfaati kamuya ait sularla, tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kaynaklar kimsenin mülkü değildir. Bu gibi şeyler devletin tasarrufunda sayılır (M.K. mad. 641).
Sahipsiz şeylerin iktisabı iki şekilde olabilir.

1) Aralıksız 20 sene süre ile o şey üzerinde malik sıfatıyla zilyet bulunmak (M.K. mad. 639) (tescilini mahkemeden isteyebilir).

2) İşgal ve ihraz (kazanmak) suretiyle o gayrimenkulü elde etmek.

Yine de tescil yapılması gereklidir (M.K. mad. 633).

C Gayrimenkulün temliki

Tapuda kayıtlı bir gayrimenkulün temliki (ferağ) iki şarta bağlıdır

1 Önce iki taraf arasında devir ve ferağa hukuken zorlayan bir anlaşmanın yapılmış olması lâzımdır. Tescilin sebep ve dayanağını oluşturacak bu anlaşma (satış, hibe, trampa ve benzeri) tapu memuru huzurunda yapılmalıdır. Böyle bir anlaşma tapuda resmi senede bağlanmadıkça hüküm ifade etmez (M.K. mad. 634). Yalnız satış vait lerinin resen noter senediyle yapılması mümkündür.

2 Bu tapu senedine dayanarak ve ferağı yapacak kimsenin isteğiyle gayrimenkul iktisap eden lehine tescil olunmak lâzımdır. Noterde yapılan satış vaadine rağmen satıcı tapuda satış anlaşmasını ve tescil isteğini yapmaktan kaçınırsa, alıcı, satıcıya karşı tescil davası açarak gayrimenkul üzerindeki mülkiyeti mahkeme ilâmı ile kazanabilir (M.K. mad. 642).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


6 + = 10