FİZİBİLİTE

Türkçede “yapılabilirlik” anlamına gelen fizibilite incelemeleri firma yatırım projelerinin bir aşamasını teşkil eder. Bu incelemeden sonra, yatırım kararı, ön proje hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalariyle kesin projenin hazırlanmasına geçilir.

Fizibilite etüdü, beş grup araştırmadan meydana gelir

1 Piyasa etücKi İmal edilecek emtianın tipini, kimin için üretileceğini, ne miktar üretileceğini, üretime nerede, ne zaman, nasıl başlanacağını araştırmak amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu araştırmada amaç, yapmayı düşündüğümüz yatırımın sağlayacağı mal ve hizmetlerin, piyasa tarafından masedi lip (emilip) edilmiyeceğinin araştırılmasıdır.

2 Teknolojik etüd Projede üretilmesi öngörülen belirli miktardaki ve kalitedeki mal ve hizmetin üretimi için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin miktar ve nitelikleriyle üretimin tekniğini saptamak için yapılan araştırmadır.

3 Kuruluş yeri etüdü İşletmenin Prodüktiviteyi (Ürün verme kabiliyeti), rantabili teyi ve iktisadiliği sağlama amaçlarını en iyi şekilde koordine edecek alanın araştırılmasıyla ilgili etüde denir.

4 Hukuki etüd İşletmenin yatırım

projesinin hazırlanması safhasından, kuruluş yerinin tesbitine, işletmenin faaliyete geçmesinden sona erinceye kadar uymak zorunda olduğu kanundan, tüzük ve yönetmeliklerden doğan yükümlülüklerinin araştırılmasıdır.

5 Finansman etüdü Projenin yatırım maliyetinin, işletme sermayesi ihtiyacının, projenin yıllara ve kaynaklara göre finansman plânının, projenin tam kapasiteye göre işletme giderlerinin, gelirlerinin ve kâra geçiş noktalarının tahlilidir.

Yatırım projelerinin hazırlanmasında bu araştırmalardan oluşan fizibilite etüd ve raporundan sonra; yatırım kararına, ön projenin hazırlanıp değerlendirilmesine ve kesin projenin uygulanmasına geçilir. .

Satıcı, malların limana kadar ve güvertede teslimini teklif eder ve mutabık kalınırsa buna F.O.B. satış denir.
F.O.B.; güvertede teslim anlamına gelen İngilizce “Free on board” cümlesinin kısaltılmış şeklidir. Bu deyim F.O.B. Marsilya gibi yükleme limanının adı ile birlikte kullanılır.

F.O.B. satışta satıcı malları kararlaştırılan tarih ve süre içinde yükleme limanında gemi bordasında teslim eder. Bu teslime kadar, ambalaj, tartı, analiz ve yapılacak tüm masraflar ve meydana gelecek rizikolar satıcıya aittir. Mallar gemiye yüklendikten sonraki masraf ve rizikolardan alıcı sorumludur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 4 = 1