FİNANSMAN

Firma veya işletmelerin, faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli olan sermaye, para ve krediyi bulma, yönetme ve harcamadır. Finanse, aslında mali bakımdan desteklemek gerekli sermayeyi vermek, finanse edilmek ise, desteklenmek anlamında kullanılır.

Bir teşebbüsün bir kamu kuruluşunun veya o nitelikte olanların kurulması ve işlemesi, bunun için de gerekli krediler) sağlamaya bağlıdır. Kendi kendine finanse etmek veya otofinansmana başvurmak bir teşebbüste yatırımları o teşebbüsün kârı ile sağlamak da finansman’dır. Şu halde;

Finansman; bir teşebbüse, kamu veya yarı kamu kuruluşuna; işleyebilmesi, gelişmesi için gerekli mali imkânları sağlama oluyor. Özel teşebbüsler ve kamu teşebbüsleri, otofinansmana, sermaye açtırılmasına veya is ikraza (borç para alma) başvurabilirler.

Kamu kuruluşları; vergiler, harçlar, borçlanma, para basma, mal ve hizmet satışı ve devletlerarası yardımlarla finansman sağlayabilir. Yarı kamu kuruluşları ise devletten aldıkları yardımlar ve ödeneklerle, ortak oldukları diğer kuruluşlardan elde ettikleri kazançlarla ve özellikle vergiye benzer harçlarla (Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı kesenekleri gibi) finansmanlarını sağlarlar.

Modern işletmecilikte, firma finansmanı; firmalara fon sağlayan finansal kurumlarda (Bankalar, Sigorta Şirketleri, Sermaye piyasası gibi) inceleme konusudur. Bu incelemeler; Mali tahliller, bilânço kâr ve zarar tablosu, fonların kullanış metodları, yatırımların plânlanması, verimliliği, kaynakların firmaya yükleyeceği külfetler, kısa, orta ve uzun vadeli kredi kaynaklarının ve sermaye piyasasının özellikleri gibi konular üzerinde yapılır. Şartlar uygun olursa finansmana gidilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*