Finansman Bonoları ne demektir?

Finansman bonoları, ihraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip kurul kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları emre veya halimine yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evraktır. Finansman bonolarının vadesi 30 günden az 360 günden çok olmamak üzere 30 gün ve katları şeklinde belirlenebilir. Vadenin başlangıç tarihi finansman bonolarının satışa sunulduğu ilk gündür. Finansman bonoları, vadenin l/4″ünü geçmeyecek satış süresi içinde hergün iskonto esasına göre hesaplanan değer üzerinden satılır ve finansman bonoların nominal değeri ana para ile faizi içerir. Satış süresinin hesabında tam günün dışındaki süreler dikkate alınmaz. Satış süresinin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde süre izleyen iş günü sona erer. Finansman bonoları, satış süresi içinde hergün üzerine tanzim tarihi yazılı olarak satılır. Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edilebilecekleri azami finansman bonosu tutarı, kurulun ilgili tebliğ yükümlerine göre hazırlanmış ve genel kurulca onaylanmış son yıllık bilançoda görülen çıkarılmış ve ödenmiş sermaye ve yedek akçeler ve yeniden değerleme değer artış fonunun toplammdan varsa toplam zararların düşül meşinden sonra kalan miktarı geçemez. Bu ortaklıklar hesap dönemi içinde artırdıkları ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin bir ara bilanço düzenliye rek kurula başvurdukları ve ihraç limitinin hesabından artırılan bu sermayenin de dikkate alınmasını istedikleri takdirde söz konusu ara bilançonun bağımsız denetimden geçmiş olması zorunludur. Finansman bonosu ihraç limitinin hesabında Kanunun
13.maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca belirlenen limitler dikkate alınarak yukardaki esaslara göre hesaplanan genel toplamdan tedavülde bulunan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin tutarı indirilir.
Hazine garantisini ihtiva eden finansman bonolarında, mevzuatta öngörülen ihraç limitleri uygulanmaz. Kararnamede banka garantisi öngörülen hallerde banka garantisi alınmaksızın finansman bonosu çıkartılamaz.
Çıkarılan finansman bonoları tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe yeni finansman bonosu çıkartılamaz.
Finansman bonoları teminatlarına göre;
Garanti kaydı taşımayan finansman bonoları : A tipi
İhraçcıya karşı taahhüt edilmiş banka kredisi ile desteklenmiş finansman bonoları: B tipi
Banka garantisi taşıyan finansman bonoları : E tipi,
Bir anonim ortaklığın müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla ödeme sıfatıyla ödeme vaadini ihtiva eden finansman bonoları : F tipi adları altında düzenlenir.
Banka destek kredisi, ihraçcının finansman bonosu bedellerinin ödenmesi için bankanın kısmen veya tamamen kullandırmayı taahhüt ettiği krediyi ifade eder.
Kefalet, banka, anonim ortaklık veya hazine garantisi ile çıkarılacak finansman bonolarının ön yüzüne, “işbu finansman bonosu bedelelinin, vadesinde ödeneceğini müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla garanti edere” ibaresi yazılır ve teminat verenin kaşesi konularak yetkililerce imzalanır. Bu şerh ve imzaların matbu olarak konulması mümkündür.
F tipi finansman bonolarında müşterek borçlu ve müteselsil kefil olacak anonim ortaklığın, menkul kıymet niteliğindeki borçlanma senetlerine verebileceği kefaletler toplamı genel ku rulca onaylı son bilançodaki ödenmiş sermaye ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamından varsa toplam zararların indirilmesinden sonra kalan tutarı aşamaz.

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

55 + = 56