FESİH

Fesih, bir hukuk ilişkisine son vermektir. Hukuki bir işlemin isteyerek ortadan kal
dırılmasıdır. Örneğin bir cemiyetin kendisini her zaman feshe karar verebilmesi veya hakimin kararlyle cemiyetin feshedilmesi hallerinde olduğu gibi (M.K. mad. 69 71).

İnfisah İse, akdin (anlaşmanın) kendiliğinden ortadan kalkmasıdır, örneğin, hizmet akdi; işçinin ölümüyle sona erer, yine belli bir süre için kurulmuş ortaklıklar bu sürenin sona ermesiyle infisah ederler. Bir demeğin aciz haline düşmesi veya yönetim kurulunun ana sözleşmeye göre kuruluşuna imkân bulunamazsa o kuruluş kendiliğinden infisah eder (M.K. mad. 70, B.K. mad. 347).

Hukuk dilinde fesih iki ayrı anlamda kullanılır

a Akdi esasından iptal etmek Böyle bir akit yapılmamış sayılarak taraflardan her biri bu anlaşma hükmüne göre diğerine verdiği şeyleri geri alabilir.

b Akdi ilerisi için iptal etmek Hizmet ve kira akitlerinde taraflardan birinin sözleşme hükümlerine devam etmemek hak kındaki iradesini diğer tarafa bildirmesidir (B.K. mad. 262, 285, 340) Buna feshi ihbar denir.
Borçlar Kanununa göre; Taraflardan biri şu hallerde akdi feshedebilir

İp Borçlu, bazı şartlarla alacaklının temerrüdü halinde (B.K. mad. 95).

Alacaklı da, borçlunun temerrüdünde (B.K. mad. 106 107).

‘ Âkitlerden biri, iflas eder veya borcunu ödeyemeyecek duruma düşer ve teminat da gösteremezse akdi feshedebilir (B.K. mad. 82).

Ticaret Kanunu’nunda da; Örneğin sigortacının sorumluluğu başlamazdan önce sigorta ettiren kimse sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshedebilir. Sigorta sözleşmesi yapan kimse sigorta tehlikesini ağırlaştıracak bir durumu saklamışsa sigortacı akdi feshedebilir. Sigortalı primleri ödemezse, sigortacı noter vasıtasıyla veya taahhütlü mektupla bir ay içinde ücreti ödemediği tak dirde akdi feshedeceğini bildirebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


43 + = 47