ESNAF KREDİSİ

Esnaf ve sanatkârlara kefalet kooperatifleri aracılığı İle sağlanan ve bu kimselerin mesleki çalışmalarının gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak için açılan kredidir.

Memleketimizde ilk kefalet kooperatifi 18.10.1951 de Ankara’da kurulmuş ve 1954 yılında 27 kefalet kooperatifinin bir araya gelmesiyle Türkiye Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri birliği meydana getirilmiştir.

Kefalet kooperatiflerinin en önemli finansman kaynağı Halk Bankasıdır.

Halk Bankası, bu kefalet kooperatiflerine üye olan esnafa nisbeten düşük faizle kredi vermektedir. Bu kredilerin faiz haddi % 9 olup vadesi altı dokuz aydır. Ayrıca kalkınma plânlarında öngörülen “İşletme ve tesis” kredileri de daha uzun vadeli olarak esnafa sağlanmaktadır.

Esnaf ve küçük sanat aahlplerlnln va bunların yanında çalışanların İktisadi, sosyal ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak, müşterilerle aralarındaki İlişkileri düzenlemek amacını güden kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarıdır.

17.7.1964 tarihinde kabul edilen 507 sayılı esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu, bu kuruluşların ne şekilde örgütleneceğini göstermiştir. Kanun 5 bölümden meydana gelmektedir. İlk kademede kurulacak teşkilât, demeklerdir. Ancak bunlar isim benzerliğine rağmen, cemiyetler kanununa göre değil 507 sayılı kanun hükümlerine göre kurulabilirler.

Bu derneğe üye olabilecekler; sadece snaf, küçük sanatkâr ve bunların yanında ça lışanlardır. Yani;

1 Ticari sermayesine emeğini de katarak işinde fiilen çalışan,

2 Geliri, tacir olacak seviyede olmayan,

3 Çalıştıkları sanat, meslek ve hizmet kolunda bilgi, görgü ve İhtisas sahibi olan ve bunların yanında çalışan, ya da

4 Geçimlerini sınırlı olarak kamyon

culuk ve şoförlükle sağlayan bu niteliklere ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip en az elli kişinin isteği ve Ticaret Bakanlığının izni ile demek kurabilirler.

Demeklerin çalışma bölgeleri, bulundukları yerin belediye sınırlandır. Demeğin 4 organı vardır Genel kurul, yönetim kurulu, denetçiler ve haysiyet divanı.

Her II merkezinde kurulan birlik de o İldeki demeklerden meydana gelmektedir. Tüzel kişiliği haizdir.
Bütün illerde aynı konuda kurulmuş olan esnaf ve küçük sanatkârlar demeklerinin bir araya gelmesiyle kurulan üst tşekküle de “Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Federasyonu” denilmektedir. Herhangi bir iş veya sanat dalında federasyonun kurulması İçin bütün İllerde aynı konuda kurulmuş derneklerin en az % 60 inin istekli olması ve kurucu demek adedinin en aşağı 50 olması lâzımdır.

Bir de birlik ve federasyonların oluşturduğu “Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Federasyonu’’ vardır ki amacı üye kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak, esnaf ve küçük sanatkârların çalışmalarını mesleğin ve memleketin yararlarına uygun şekilde düzenlemektir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


44 + = 48