EMTİA SENETLERİ

Bir umumi mağazaya veya bir nakliyeciye teslim edilen mallar karşılığında alınan makbuzlardır. Bu makbuzlar verilen mallan temsil eder. Ancak emtianın dayanıklı ve paraya kolayca çevrilebilir cinsten olması gerekir.
Umumi mağazalar veya antrepolar ücret karşılığında mal kabul ederler ve bu mallar İçin de iki kısımdan ibaret olan bir makbuz verirler. Bu makbuzlardan bir parçasına varant, öbürüne resepise denir.

Umumi mağazalara verilen emtia ve zahire karşılığında verilen makbuz senedinin

1 Tevdi edenin ad ve soyadı He sanat ve İkametgâhı

2 Tevdiatın, yapıldığı umumi mağazanın ticaret unvanıyla bulunduğu yer

3 Tevdi olunan şeylerin cins ve miktarı He mahiyet ve kıymetinin bilinmesi için açıklayıcı bilgiler

4 Tevdi olunan şeylerin tabi olmasıgereken bütün resim harç ve vergilerin ödenip ödenmediği ve sigorta edilip edilmediği

5 ödenmiş olan veya ödenecek ücret ve masraflar

6 Senedin kimin adına veya emrine tanzim edildiğini gösteren bir İbare

7 Umumi mağaza imzası kayıtlarını taşıması lazımdır (T.K. mad. 746).

Varant’m da aynı kayıtları kapsaması ve makbuz senedine bağlanması gerekir (T.K mad. 747).
Makbuz senedi ve varant’tan oluşan belgelerin dip koçanlı bir defterden koparılmış olması ve defterin umumi mağazaya ait belgeler arasında saklanması lâzımdır (T.K. mad. 748).

Makbuz senedi ve varant’ın hamili, masrafları kendisine ait olmak üzere önceden tevdi olunan şeylerin kısımlara ayrılmasını ve her kısım için ayrı ayrı senet verilmesini isteyebilir. Bu takdirde eski vesika iade ve iptal olunur (T.K. mad. 749).

Eğer mal başkasına satılıyorsa, o zaman varant ile resepise de alıcıya ciro edilir. Böylece müşteri malları durduğu yerde mülkiyet değiştirmiş olur.

Mal sahibi varant’ı bir başkasına olduğu gibi bir bankaya da ciro edebilir. Yani emtia senetleri de ticari senetler gibi tedavül edebilir (T.K. mad. 750, 751, 752).

Varant ile makbuz senedinin zlyaı veya miras ve iflas sebebiyle çıkan anlaşmazlıklar hariç olmak üzere umumi mağazalara tevdi olunan şeyler üzerinde haciz, el koyma veya rehin yapılamaz (T.K. mad. 753).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


2 + 3 =