EKSPER

Bir malm cinsini, nicelik ve niteliğini, fiyatını, değerini ve bir zarar ziyanın derecesini tahmin, takdir, tayin eden özellikle herhangi bir mal üzerinde ihtisası bulunan kimseye denir. Ehlihibre terimi de eşanlamda kullanılır,

EKSPERTİZ

Ekspertiz kökü latince “exspertus” dan ve denemek, araştırmak anlamına “exsperiri” den gelmektedir.
Eksper, kazandığı bilgi ve tecrübesiyle sanatının inceliklerini bilen ve bu vasfından dolayı görüş ve düşüncelerine başvurulan kimsedir.

Ekspertiz ise; her hangi bir konunun eksperlere havalesi veya düşünce ve görüşleri

EKSPERTİZ RAPORU

alınmak üzere eksperlerce İncelenmesi demektir. Yabancı dillerde sözcük anlamıyla her hangi bir alanda ihtisasa dayanan bilgi ve tecrübeyi de ifade eder. Örneğin “Bu konuda tam bir ekspertiz göstermiştir” gibi. Türkçemizde ticari ve hukuki işlemlerde, görüş ve düşüncelerine başvurulması gerekli görülen işlerde eksperlerce yapılan inceleme işleri için kullanılır. Exspertiz yaptırmak, ekspertiz raporu almak gibi.

Eksperler, incelenmesi istenilen işlere ve konulara ait görüş ve kanaatlerini bir eks prtiz raporu ile bildirirler. Bu rapor taraflar arasında anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü bakımın» dan bir belge niteliğindedir ve hukukî kıymeti büyüktür.

Eksperlere yaptıkları işler için verilen ücrete de “ekspertiz ücreti” denir.

Taşınır ve taşınmaz bir mal için, ticari bir anlaşma veya hukuki bir muamele dolayısıyla eksperler tarafından takdir ve tesbit edilen değere “ekspertiz değeri” denilirki, taraflar arasında anlaşmaların sonuçlandırılması ve anlaşmazlıkların çözülmesinde bu ekspertiz değere uyulması gerekir.

Rehin işlemlerinde rehinli mala eksper tarafından takdir edilen değer, gemi hasarlarında garameye esas teşkil edecek dispeç değeri, sigorta muamelelerinde hasara uğrayan sigortalı malm eksper tarafından takdir edilen kıymeti, mal alımlarında satılan malın analize edilen vasıfları, mahkemelerin davetiyle bilirkişiler tarafından takdir edilen değerler bu niteliktedir.

Menkul bir malın rehin alınmasında, zarar ziyan tesbitinde ve akreditiflerde istenilecek belgelerdendir. Mallar üzerinde yapılan inceleme sonucunda; cinsi, niteliği, niceliği, değeri veya bir zarar ziyan tesbiti için eksper tarafından hazırlanan rapora “ekspertiz raporu” denir,

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


30 − 23 =