Duran Varlık Alımı, Satımı, Kiralanması veya Kiraya Verilmesi

a) Kurul tebliğleri uyarınca kamuya açıklanan son bilançodaki duran varlıkların toplam net değerinin en az yüzde 25’ine veya aktif toplamının en az yüzde lO’una ulaşan duran varlık satışları, alışları, kiraya verilmesi veya finansal kiralama şirketlerinden kiralanması,
b) Yukarıdaki bentte belirtilen oranlarla bağlı olmaksızın, mal ve hizmet üretimini önemli derecede etkileyecek duran varlık alınması veya kiralanması veya bu nitelikteki duran varlıkların satılması veya kiraya verilmesi.
C) Ortaklığın Faaliyetlerine İlişkin Değişiklikler
a) Ortaklığın faaliyet konusunun değişmesi veya yeni konularda faaliyete başlanması,
b) Ortaklık faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması veya imkansız hale gelmesi,
c) Ortaklığın esas sözleşmede öngörülen süresine ilişkin karar alınması,
d) Türk Ticare Yasa’sının 247.maddesi uyarınca ortaklık aleyhine fesih davası açılması,
e) Türk Ticaret Yasası’nın 436.maddesi uyarınca alacakların ortaklığın feshini dava etmesi,
f) Esas sözleşmede bir fesih nedeni belirlenmişse onun ger çekleşmesi veya ortaklık genel kurullarında ortaklığın feshine karaar verilmesi,
g) Ortaklığın yurtiçi veya yurtdışında yeni birimler oluşturması, organizasyonunu önemli ölçüde edğiştirmesi, ortaklık merkezinin veya faaliyetlerinin yürütüldüğü ana birimlerin ta sınması,
h) Ortaklığın mali yapısını veya faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde etkileyecek dava açılması veya bu nitelikteki bir davanın ortaklık tarafından üçüncü kişilere açılması,
i) Ortaklığın faaliyet sonuçfarmı önemli ölçüde etlkilecek, patent, royalty, lisans, know how, teknolojik işbirliği gibi konularda anlaşma yapılması veya mevcut anlaşmaların iptal edilmesi veya mevcut imtiyaz koşullarının değişmesi veya yeni imtiyazlar elde edilmesi veya patent alınması, ihale kazanılması veya bu sözleşmenin feshedilmesi,
j) Ortaklık varlıklarının doğal afetler, yangın, su basması gibi olaylar sonucu önemli ölüde zarara uğraması,
k)Toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanması, grev veya lokavt kararının uygulamaya konulması veya kaldırılması.
e) Esas sermaye sistemindeki ortaklıklarda, ortaklık yönetim kurulunca, sermayenin artırılması veya azaltılması veya azaltılması için genel kurula öneri götürülmesi kararı alınması,
f) Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarda yönetim kurulu nun sermaye artırım kararı alması,
g) Türk Ticaret Yasası’nın 324.maddesinin 2.fıkrası uyarınca sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kaldığının anlaşılması, genel kurulun mevcut sermaye ile iktifaya karar vermesi, ortaklığın aktiflerinin ortaklık borçlarını karşılamaya yetmediğinin anlasılması,
h) Halka açık anonim ortaklıklarda temettü ödeme tarihlerinin belirlenmesi,
ı) Kararlaştırılan sermaye artırımının tamamen veya kısmen gerçekleştirilmemesi,

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*