Devlet tahvilleri ve hazine bonoları ne demektir?

Devlet tahvilleri ve hazine bonoları, kamu kesiminin uzun veya kısa vadeli borçlanma amacıyla çıkardığı borçlanma senetleridir. Aslında devlet tahvilleri ile özel sektör tahvilleri arasında ve hazine bonoları ile finansman bonoları arasında ilke olarak farklılık yoktur. Devlet, bütçe açıklarını kapatmak, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak veya kamu yatırımlarının finansmanı sağlamak amacıyla menkul kıymet ihraç edebilir. Bu şekilde borçlanmaya gitme yetkisi, devlet veya kamu kurum ve kuruluşlarına özel kanunla tanınmaktadır. Devlet tarafından çıkarılan menkul kıymetlerin ihraç şartları, tediye servisleri, ikramiye ve ödeme planları, özel kanunla düzenlenir veya ilgili kanunlardaki bir yetkiye dayanarak TC Maliye ve Gümrük Bakanılğı ile TC Merkez Bankası veya başka bir banka arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Bu menkul kıymetlerin faiz ve anaparaların ödenmemesi gibi bir risk taşımaması nedeniyle özel sektör menkul değerlerinden ayırılır.
Devlet tahville l,5 yıl 2 yıl ve 3 yıl vadeli olarak ihraç edilirler ve 6 ayda bir faiz ödmesi yaparlar. İhale, alıcıların getiri oranını düşürerek kendi aralarında rekabet ettikleri mezat piyasası yapısındadır.
Hazine bonoları ise, kamunun kısa vadeli borcunu ifade eden menkul kıymetlerdir. 13 hafta (91), 26 hafta (182 gün) 39 hafta (273 gün) ve 52 hafta (364 gün) lık vadelerle ihraç edilebilirler. Hazine bonoları hamiline yazılıdır ve iskonto ile satılırlar ve vade tarihinden itibaren TC Merkez Bankası tarafından nominal değerleri üzerinden ödenirler. Merkez Bankası tarafından her hafta düzenlenen tek taraflı mezatta, menkul kıymetler tacirleri (bankalar ve aracı kurumlar) ve yatırımcılar fiyat bildirir ve en yüksek fiyatları teklif edenler hazine bonolarını alır.
Dvlet tahvilleri ile hazine bonolarının en büyük özelliği, risksiz olmaları, vergiden muaf olmaları, her zaman işlemiş fa ziyle birlikte paray açevrilebilmeleri ve devlet ihalelerinde temi nat olarka gösteri lebi ImelericM r. Belediyeler ve Emlak Bankası gibi kamu kuruluşlarının çıkardığı tahviller de devlet tahvlilleri sayılı.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*