DEĞERLENDİRME DEFTER TASDİKİ

1 “Vergi Usul Kanunu” na göre Kanuni defterlerin V.U.K.’nun 221. ve 222. maddelerinde yazılı olan zamanlarda onaylanması zorunludur.
Ötedenberi işe devam etmekte olanlar, defterin kullanıacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içinde)
Yeniden işe başlayanlar, işe başlama tarihinden başlayarak bir ay içinde
, Onaya bağlı defterlerin dolması dola yısiyle veya diğer nedenlerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce,
tasdik ettirmek zorundadırlar (V.U.K. mad. 221).
Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler yeni yılın ilk ayı içinde tasdiki ye niletmelidirler (V.U.K. mad. 222).

2 “Türk Ticaret Kanunu” na göre Kanuni Defterler kullanılmaya başlanılmadan önce ticari işletmenin bulunduğu yerin Noterine ciltli olarak verilir. Noter sicil onayını gördükten sonra bu defterlerin her sayfasına sabit mürekkeple sıra numarası koyup, resmi mühür ile mühürler ve defterlerin kaç sayfadan meydana geldiğini ilk ve son sayfaya yazarak tasdik eder.

Her işletme, kanuni defterlerin herbiri nin cins ve mahiyetleriyle sayfa sayılarını gösteren iki kopya beyannameyi, bu defterleri kullanmaya başlamadan önce sicil memuruna vermeye mecburdur. Memur bunlardan birisini tasdik ederek geri verir. Bunu yerine getirmeyen tacir veya işletmelerin bu gibi defterleri lehlerine delil olamaz (T.K. mad. 69).

Yevmiye Defterinin yeni yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar Notere gösterilip, son kaydın altına Noterce ‘‘Görülmüştür” kaydının yapılması ve tasdiki zorunludur (T.K. mad. 70).
Envanter Defterinin ise, yeni yılın ilk üç ayı içinde tamamlanmış olması ve en
geç Mart ayı sonuna kadar notere gösterilip, noterce görülmüştür denilerek onaylanması şarttır (T.K. mad. 72).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*