DEFTERLER

Defterler, esas olarak “Kanuni Defterler” ve “Yardımcı Defterler” olarak iki kısımdır
1 Kanuni Defterler

Yevmiye Defteri

Defterikebir

Mevcudat ve Muvazene Defteri (Envanter, Bilanço)
Gider Vergisi Defteri Karar Defteri
Pay Defteri (Hissedarlar defteri)
Kanuni defterler 213 sayılı “Vergi Usul Kanünu” 6762 sayılı “Türk Ticaret Kanunu” ve 6802 sayılı “Gider Vergileri Kanunu” hükümlerine göre tutulması zorunlu olan defterlerdir.
2 Yardımcı Defterler
İşletmenin konusuna göre tesbit edilen hesaplar için, tutulması isteğe bağlı olan bu defterlere “Muavin Defterler” de denir.

Defterikebire rakamlar ayrıntısız işlendiğinden ve ayrıntılı İş lense bile, tali hesaplara ait ayrıntıları grupe etmek imkânı olmadığından her defterikebir hesabı için ayrıca bir yardımcı defter kullanılır.
Yardımcı defterler, kart, föy veya defter şeklinde olabilir. Defter sayfalarında baş tarafta hesabın ismi olmak üzere işlem tarihi, fişin açıklaması, borç tutarı, alacak tutarı ve bakiye (kalan) kolonları bulunur. Gerekirse yapraklara başka kolonlar da eklenebilir.

YardımGi defterlere kayıtlar işlendikçe, bunun doğru olup olmadığını kontrol etmek üzere çift kolonlu bir cetvelede rakamlar alınır ki buna “Şifriyer” denir. Örneği aşağıda. Hergün, her cari hesap (Defterikebir ana hesabı) için bir şifriyer düzenlenil. Şif riyerler deftere yapılan kayıtlardan doldurulur. Yani memur işlemleri fişlerden deftere
ve defterden şifriyere kaydettikten sonra, şifriyerin borç ve alacak kolonlarının toplamını alır, bu toplamı balans cetvelindeki aynı defterikebir hesabının sırasında yazılı bulunan rakamlarla kontrol eder.» Şifriyer rakamları ile balans rakamları birbirine uymuyorsa, ya balansın düzenlenmesinde veya yardımcı deftere yapılan kayıtta bir yanlışlık yapıldığı anlaşılır, araştırılarak düzeltilir. Doğru ise balansın ilgili hesap kenarı parafe edilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*