CİRODA HAMİLİN HAKLARI (DEFİLER)

“Poliçeden dolayı kendisine müracaat olunan kimse, keşideci veya önceki hamillerden biri ile kendi arasında doğrudan doğruya mevcut olan münasebetlere dayanan defileri, müracaatta bulunan hamile karşı ileri süremez. Meğerki hamil, poliçeyi iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun. Alacağın temliki yoluyle yapılan devirlere ait hükümler saklıdır. (T.K. 599).”
Hamil, senet bedelini vadesinde muhataptan istiyor, muhatap da “Ben senet bedelini keşideciye ödemiştim” diye poliçe bedelini ödemekten kaçınamaz. Diğer bir deyimle; muhatap kendisiyle keşideci arasındaki kişisel ilişkisini defi olarak ileri süremez. Yalnız hamile yüklenecek hileli anlaşmazlıklar bundan ayrı tutulur. Hileli anlaşmazlığı belirlemek çok zordur. Diyelimki
Hamil, muhataba borçludur. Senedi ibraz etse muhatap da kendisinden alacağını isteyecek, onun için hamil, poliçeyi bir başkasına ciro etmiştir. Muhatap bu kez yeni hamile karşı, önceki hamilden alacağı olduğunu ileri sürerek borcunu vermezse haksızlık olur. Bu yüzden aradaki iyi niyet sahibi birçok hamiller böyle boş yere birtakım itiraz ve defiler karşısında kalmış olurlar. Anlaşmazlıkları ancak mahkemeler çözer ise de bu da senet hamillerini zarara sokabilir.
Bu bakımdan kanun hileli bir anlaşmazlığa dayanmadıkça, muhatabın hamile karşı itiraz hakkını tanımıyor.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*