CARİ HESAP MUKAVELESİ

Hukuken bir cari hesabın geçerli olabilmesi için yazılı bir sözleşme gerekmektedir (T.K. 87/2).
Cari hesap sözleşmesinin özelliği ve karakteri
1 Hakların saklı kalmasını sağlar Cari hesap sözleşmesinin niteliği icabı; taraflar karşılıklı olarak cari hesaba geçirilen alacaklarını ayrı ayrı istemekten vazgeçmiş olmakla beraber, yani her bir kayıt müstakil ve bölünmez ise de, cari hesaptaki alacak ve borcu oluşturan kalemlerden biri için meydana gelen dava ve savunma hakkı düşmez, bu kaleme ait sözleşme ve ticari işlem iptal edilirse sadece bu işlemle ilgili kalem cari hesaptan çıkarılır. Örneğin cari hesapta yazılı 5.000. liralık bir kalem satış akdinden doğmuş ve satış akdi de herhangi bir nedenle hükümsüz sayılmışsa, bu satışa karşılık 5.000. liralık kalem hesaptan çıkarılır (T.K. 88/1).
2 Yenilemeye imkân verir Cari hesap sözleşmesinden önce doğan alacaklar da ancak tarafların rızası ile cari hesaba geçirilebilirse de sözleşmede açıklık olmadıkça bu alacağın yenilenmiş olduğu kabul edilemeyeceğinden muaccel hale gelmiş bir alacak bu vasfını asla kaybetmez (T.K. 88/2).
3 Ticari Senetler kaydı Ciro yoluyla veya diğer bir şekilde geçipte cari hesaba kaydedilen bir ticari senet, ancak bedelinin tahsil edilebilmesi şartıyla yapılan kayıt hüküm ifade eder, aksi takdirde geçerli sayılmaz (T.K. 88/3).
4 Bakiyenin tesbiti Hesabın görülmesi ile meydana gelen alacak ve borç tutarları taraflarca kabul ya da hükmen tesbit olunduktan sonra bakiye olarak yeni hesap devresine ait bir kalem halinde hesaba ge
çirilir ve şayet cari hesap sözleşmesinde yazılı süre son bulmuş ya da hesap bakiyesi haczedilmiş ise bu miktarın borçlusu tarafından ödenmesi gerekir (T.K. 88/4).
5 Faiz Yürütülmesi Cari hesaba geçen her kalem alacağı için işlendiği tarihten itibaren faiz yürümeğe başlar, bu faizin mik tarı ya cari hesap sözleşmesinde taraflarca önceden tesbit edilmiş miktardır ya da kanuni faizdir (T.K. 88/5).
Bankacılık tatbikatında cari hesabın alacağına kaydedilen tutarlar için, yatırıldıkları günü izleyen iş gününden itibaren faiz işlemeye başlar.
Bakiye için ise tesbit gününden itibaren faiz işler (T.K. 93).
Taraflar üç aydan aşağı olmamak üzere diledikleri zaman faizin anaparaya eklenmesini kararlaştırabilirle (T.K. 94/1). Buna göre, cari hesapta bileşik (mürekkep) faiz esası geçerlidir. Ancak hesap dönemleri,3 aydan aşağı olamaz.
Taraflar faiz ve komisyon miktarını sözleşme ile serbestçe belirleyebilirler (T.K. 94/1). Bu hüküm banka işlemlerinde işlemez ancak iki tacir arasındaki cari hesaplarda uygulanır. Bankalarda faiz hadd’, “Ödünç Para Verme Kanunu” ile saptanmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*