Borsada Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) görevleri nelerdir?

Mayıs 1992’de yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunu, kurul’a yeni görevler verirken, yetkilerini de arttırmıştır.

Sermaye Piyasası kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1 Sermaye Piyasası araçlarının ihracını, halka arz ve satısının şartlarını düzenlemek ve denetlemek,

2 İhraç veya halka arzolunacak sermaye piyasası araçlarını kurul kaydına almak ve kamu yararının gerektirdiği hallerde sermaye piyasası araçlarının halka arz ve satışını geçici olarak durdurmak,

3 İhraçcıların alacaklarına ve duran varlıklarına dayalı olarak çıkaracakları varlığa dayalı menkul kıymetlerin şartlarını, ihraç ve halka araz esaslarını ve tabi olacakları diğer konuları düzenlemek, gerektiğinde yalnızca varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ile iştigal eden genel finans ortaklıkları ile risk sermayesi yatırım fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları ve risk sermayesi yönetim şirketlerini denetlemek,

4 Denetlemeye yetkili olanların sermaye piyasasında bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunmak üzere oluşturacakları kuruluşlara ilişkin kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını, bu şartlara uyan sermaye piyasasında bağımsiz denetlemeye yetkili kuruluşları listeler halinde ilan etmek,

5 Kamunun zamanında yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, genel ve özel nitelikte kararlar almak ve her türlü mali tablo ve raporlar ile bunların bağımsız denetimlerinin, sermaye piyasası araçlarının halka arzında yayımlanacak izahname ve sirkülerin ve araçların değereni etkileyebilecek önemli bilgilerin kapsamını, standartlarını ve ilen esaslarını belirlemek ve bu konuda tebliğler yayımlamak,

6 Menkul kıymet ihraç edenlerin, Bankaların (sermaye piyasasında faaliyette bulunan ve kendi menkul kıymetlerini halka arzeden), sermaye piyasası kurumlarının, borsalar ve örgütlenmiş diğer piyasaların faaliyetlerinin kanuna, kurul yönetmelik, tebliğ ve kararlarına ve sermaye piyasaları ile ilgili diğer mevzuata uygunluğunu gerekli her türlü bilgi ve belgeyi isteyerek izlemek ve denetlemek,

7 Sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü yayın, duyuru ve reklamları izlemek, yanıltıcı ilan ve reklamları yasaklamak,

8 Kendisine tevdi edilen mali tablo ve raporları, bağımsız denetleme raporları ile diğer belgeleri incelemek, gerekli gördüğü konularda ihraçcı ve kurum denetçilerinden veya bağımsız denetçilerden ayrıca rapor istemek, elde ettiği sonuçlan değerlendirerek Kanun’da belirtilen gerekli önlemleri almak,

9 Halka açık anonim ortaklıkların genel kurullarında genel hükümler çerçevesinde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin esasları belirlemek,

10 Finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve kıymetli madenlere, dayalı vadeli işlem sözleşmesi ile yalnızca bu sözleşmelerin işlem göreceği borsalarda çalışacak kurumlarm kuruluş, faaliyet ilke ve esasları ile yükümlülüklerini düzenlemek, özlemek ve denetlemek,

11 Menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım ve satımını, ilgili sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ilişkin piyasa işlem kurallarını düzenlemek ve bu işlemlerle ilgili faaliyet ilke ve esaslarını belirlemek,

12 Menkul kıymet ödünç alma ve verme işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke ve esasları belirlemek ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile TC. Merkez Bankası’nın görüşü alınmak suretiyle kredili menkul kıymet işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapmak,

13 Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak,

14 Sermaye piyasası araçlarının takası, saklanması veya kaydi değer haline getirilmesi ve derecelendirilmesi düzenlemek ve denetlemek,

15 Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak için yeni sermaye piyasası kurumlarına ilişkin kuruluş, faaliyet, tasfiye ve sona verme esaslarını belirlemek ve bunları denetlemek,

16 İlgili Bakanca istenecek incelemeleri yapmak, çalışmaları hakkında ilgili Bakan’a rapor vermek, sermaye piyasası ile ilgili mevzuat değişiklikleri hakkında önerilerde bulunmak.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*