Borsada blok satış nasıl yapılır?

Bir şirketin çıkarılmış veya ödenmiş sermayesinin enn az %20’sinin Borsa’da satılmak istenmesi durumunda sözkonusu dur. Oran %10 ile %20 arasında ise , bunun blok satış olup olmadığını belirlemeye Borsa Başkanı yetkilidir. Borsa Başkanı blok halinde alım satım emrinin borsaya intikal ettiği tarihi izleyen 3 işgünü içinde özel bir veya daha fazla seans düzenler. Blok satış öncesi, Borsa Bülteni’nde , satışa aracılık edecek kuruluşun adı , satış tarihi ve hisse senetlerinin en düşük fiyatı ile şirketin en son blançosu ve gelir tablosu ilan edilir.
Blok Satış işlemleri saat 9:30 9:45 arasında ” L ” pazar kodu ile gerçekleştirilir. Blok satışta satılacak hisse senedi miktarı sahiptir, bölünemez. Girilen bir alış emri ,tüm hisse senetlerini kapsamalıdır. Önerilen şatış fiyatı alıcı tarafından uygun görülürse satış en iyi fiyatlı alış emrine yapılır. Blok satışa genellikle iki gün verilir. Satış gerçekleşmesse ileri bir tarihe ertelenir. İşlemler takas merkezine yansımaz.
Çalıştığım aracı kuruma, 5000 adet x şirketinin hisse senedini alması için emir verdim. Bana 11 bin liradan aldıklarını söylediler. Oysa öğrendiğim kadarıyla bu fiyattan alım yapmamışlar. Bm durumda ne yapabilirim?
Bu durumdaki uyuşmazlıkların çözüm yeri borsadır. Borsaya getirilen uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu konuda uyuşmazlık komitesi yönetim kuruluna yardımcı olur.Yönetim Kurulu’nun kararlarına karşı SPK’ya itiraz edilebilir. SPK’nın uyuşmazlıkları çözümlemeye dair kuralları nihaidir.Bu kararlara karşı idari yargı mercilerine başvu rulabilir.Evet, yukarıdaki soruya şu cevabı verebiliriz:Üye ile müşteri anlaşıp birlikte borsaya başvururlarsa veya müşteri borsaya başvuruda bulunmuşsa uyuşmazlık borsada çözümle nir.Siz ayrıca doğrudan borsaya başvuruda bulunarak çalıştığınız aracı kurumun o gün hangi işlemleri yaptığını öğrenebilirsiniz. Ve bu uyuşmazlığı borsa yönetim kurulu çözümler.Bunun dışında borsaya başvurmadan doğrudan doğruya adli yargı yoluna da gidebilirsiniz. Uyuşmazlığın adli mercilere intikal ettirildiğini aracı kurumunuz, üç iş günü içinde yazılı olarak borsa başkanlığına bildirmek zorundadır. Sizin uyuşmazlık halinde bir dilekçe ile borsa başkanlığına başvuruda bulunarak uyuşmazlığın çözümünü idari yoldan çözümlenmesini isteyebilirsiniz. Bir dilekçeye elinizdeki belgeleri de eklemelisiniz. Borsa Başkanlığı, uyuşmazlığın çözümlenmesine dair dilekçenizin başkanlığa verilmesini izleyen en çok 3 işgünü içinde cevabını vermesi için dilekçe örneğini karşı tarafa ulaştırır. Cevap için en çok 7 işgünü beklenir, Borsa Başkanı, cevap geldikten veya bu süre geçtikten sonra, dosyayı incelemek üzere Uyuşmazlık komitesine ulaştırır veya konunun yeterince açık olmadığı kanısına vardığı takdirde doğrudan doğruya Yönetim
Kurulu’nu toplayarak uyuşmazlık konusunun görüşülmesini sağlar.
Uyuşmazlık Komitesi dosyanın intikalini izleyen en çok 5 işgünü içinde inceleme ve soruşturmaya ait çalışmalarını tamamlar ve görüşünü yazılı olarak Borsa Başkanlığı’na bildirilerek ek süre istenebilir. Verilecek ek süre 5 işgününden fazla olamaz. Yönetim Kurulu, uyuşmazlık Komitesi görüşünün Borsa Başkanlığı’na sunulmasını izleyen ilk toplantısında uyuşmazlık konusunu karara bağlar. Yönetim Kurulu kararının tebîi ğini izleyen 10 işgünü içinde karara karşı Sermaye Piyasası Ku rulu’nca itiraz edilebilir. SPK karar organı, itirazlara ait kararını en geç 7 işgünü içinde verilir.
Borsa’da uyuşmazlık konularını, taraflarını, verilen kararların özetlerini kaydetmeye mahsus bir defter tutulur ve karar örnekleri yıllar itibariyle düzenli olarak bir dosyaya saklanır. Uyuşmazlıklarla ilgili dosyaların Borsa’da en az 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*